Uddevalla förbättrar service till företag

I veckan presenterade Sveriges kommuner och landsting (SKL) Öppna jämförelser- företagsklimat 2016, en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Uddevalla kommun har de senaste åren stadigt förbättrat sitt resultat, från index 63 år 2014 till index 70 år 2016.

Uddevalla kommun blir bättre i sin service gentemot företag.

Uddevalla kommun blir bättre i sin service gentemot företag.

SKL:s servicemätning omfattar företag som haft kontakt med kommunen under 2016 och omfattar sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Sammanlagt deltar 147 kommuner i undersökningen. I mätningen bedöms information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Totalt deltar 200 svarande företag som varit i kontakt med Uddevalla kommun, och generellt sett har index för kommunens service ökat med två enheter sedan senaste mätningen 2015.

I servicemätningen för 2016 hamnar Uddevalla på rankingplats 84 av 147, sett till totalindex. Uddevallas indexvärde 70 ligger inom ramen för ett högt betygsvärde och betraktas som godkänt. Inom respektive område har Uddevalla fått högt indexvärde för brandskydd (83), bygglov (70) och livsmedelskontroll (75), samt godkänt för markupplåtelse (68) och miljö- och hälsoskydd (65). Vad gäller serveringstillstånd finns inga inkomna enkätsvar.

- Det är en glädjande trend att vi under de senaste åren stadigt förbättrar vår service gentemot företagen. Vi har målmedvetet arbetat med att skapa en effektivare organisation och sett över interna processer, vilket kan ha bidragit till det positiva resultatet, säger Peter Larsson, kommundirektör.

Uddevalla kommun har tidigare genomfört SKL:s utbildningssatsning ”Förenkla - helt enkelt” för att förbättra sin service och sina företagskontakter. Andra satsningar är samspelsworkshop tillsammans med politiker, handläggare och företagare. Företagslotsar underlättar och förenklar näringslivets kontakter med kommunen.

- Vi har en aktiv dialog med näringslivet för att förbättra företagarnas villkor. Tre gånger per år följer vi upp alla företag som varit i kontakt med kommunen vad gäller bemötande, svarstid och resultat, säger Anders Brunberg, chef tillväxtavdelningen.

Läs mer på SKL:s hemsida

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00