Den politiska majoriteten presenterade budgetförslag

På onsdagen presenterade den politiska majoriteten (S, V, MP) sitt förslag till budget för 2018 och flerårsplan för perioden 2018-2020. I förslaget får kommunens nämnder ett tillskott på totalt 104 miljoner kronor nästa år. Skatten kommer att vara oförändrad.

Gunilla Magnusson (MP), Evy Gahnström (V) och Ingemar Samuelsson (S) presenterade budget och flerårsplan.

Gunilla Magnusson (MP), Evy Gahnström (V) och Ingemar Samuelsson (S) presenterade budget och flerårsplan.

Kommunens utmaningar de kommande åren är kostnadsutvecklingen på grund av den demografiska utvecklingen med fler barn och fler äldre, lokalförsörjningen, skolresultaten i grundskolan, stadsutvecklingen och minskad klimatpåverkan.

Stora kommande investeringar är bland annat nytt badhus, nya Källdalsskolan och översvämningsskydd. Förprojektering för en ny brandstation i Uddevalla samt för upprustning av brandstationen i Ljungskile ligger med i budgeten för 2018.

- Vi har en bra konjunktur nu och aktörer som vill investera, därför ska vi också genomföra våra satsningar framförallt i centrum. Det händer väldigt mycket positivt i centrala staden, kvarteren Eol, Sundberg och Åberg bebyggs, vi har en intressent som vill bygga kulturhus och vi har en antagen områdesplan för utveckling kring Bäveån, säger Ingemar Samuelsson, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens behov av effektiviseringar är 17 miljoner 2018, 100 miljoner 2019 och 140 miljoner 2020. Detta kan sättas i relation till kommunens totala budget som är 3,2 miljarder kronor. Genom effektivisering, nya arbetssätt och förändrad organisation förväntas kommunens kostnader minska. Några exempel på detta är ökad digitalisering inom socialtjänsten och inom skolan, bättre samordning av administrativa funktioner samt satsning på trygghetsboenden.

Fördelning av tillskottet till kommunens nämnder:

  • Kommunfullmäktige +/- 0.
  • Kommunstyrelsen -9,5 miljoner kronor. Satsning på att fullfölja utredning om harmonisering av arbetskläder, strategisk stadsutveckling (2 mkr), fortsatt satsning på unga arbetslösa (5 mkr), brandstationerna i Ljungskile och Uddevalla i investeringsplanen
  • Barn och utbildning + 58,4 miljoner kronor. Satsning på oförändrad lärartäthet, höja kunskapsresultaten i grundskolan, mer utbildning för jobb på vuxenutbildningen (5 mkr).
  • Socialnämnden + 36,4 miljoner kronor. Satsning på arbetskläder till vård- och omsorgspersonal (2 mkr), resursförstärkning för att ta hand om fler äldre, sjuka, funktionsnedsatta samt barn och familjer i behov av stöd, resursförstärkning för kvarteret Sundberg som planeras bli klart 2018.
  • Samhällsbyggnadsnämnden + 1 miljon kronor. Satsningar på centrumprojektet kopplat till områdesplanen, planera för och genomföra översvämningsstrategin, effektivisera processen från beredning till genomförande. Därutöver avsätts 2 mkr för kapitalkostnader för gågatan Kungsgatan, Bodele och Gula villan.
  • Kultur och fritid +1,5 miljoner kronor. Satsning på fritidsverksamhet på Mötesplats Tureborg, nytt bibliotek i Ljungskile, utökat friluftsliv/mötesplats Bodele.

Flerårsplan 2018-2020

För mer information, kontakta gärna:

Ingemar Samuelsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon 0522-69 61 01

Evy Gahnström (V)
Förste vice ordförande kommunstyrelsen
Telefon 0522-69 61 02

Gunilla Magnusson (MP)
Ordförande samhällsbyggnadsnämnden
Telefon 0522-69 73 70

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00