Prognosen för 2017 är ett överskott på +65 mkr

Delårsrapport april 2017 för Uddevalla kommun. Kommunens resultat till och med april uppgår till -18 mkr. Det budgeterade periodresultatet uppgår till -47 mkr.

Nya sedlar

Resultat t.o.m. april

Skillnaden på +29 mkr mot budget beror bland annat på bättre samlat resultat än planerat för nämnderna. Budgetavvikelsen för nämndernas verksamheter uppgår till +2 mkr. Socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden redovisar underskott för perioden.

Resultatet för kommunkoncernen (dvs inkl. bolag, stiftelser och kommunalförbund) uppgår till +35 mkr. Förutom kommunens resultat på -18 mkr uppgår resultatet för Uddevalla Energi AB till +31 mkr, Uddevallahem +22 mkr, Uddevalla Hamnterminal AB +5 mkr. Uddevalla Omnibus AB, Uddevalla Turism AB och Gustafsbergsstiftelsen redovisar samtliga underskott på ca -2 mkr vardera.

Investeringar

Kommunens investeringar uppgår till 38 mkr och kommunkoncernens till 162 mkr. Merparten av investeringar återfinns inom Uddevallahem, Uddevalla Energi AB och Uddevalla Vatten AB.

Invånarantal

Invånarantalet har ökat under första tertialet med 170 personer och uppgår 2017-04-30 till 55 330 personer.

Helårsprognos

Helårsprognosen för kommunen är +65 mkr att jämföra med det budgeterade resultatet på +64 mkr. I prognosen ingår underskott för nämnderna med -19 mkr. Positivt skatteintäktsutfall ger +7 mkr, lägre pensionskostnader och arbetsgivaravgift än budgeterat ingår med +12 mkr, och positivt finansnetto med +4 mkr.

I nämndernas prognosticerade resultat bedöms socialnämnden få ett underskott på -8 mkr, barn- och utbildningsnämnden -6 mkr och samhällsbyggnadsnämnden -5 mkr. För övriga nämnder är det marginella avvikelser.

Årsprognosen för kommunkoncernen är +140 mkr att jämföra med budgeterade +125 mkr.

Kommunens investeringar för helåret beräknas till 221 mkr och kommunkoncernens till 818 mkr.

Delårsrapport

För mer information kontakta gärna:
kommunalrådet Ingemar Samuelsson, telefon 0522-69 61 01,
e-post ingemar.samuelsson@uddevalla.se, eller ekonomichef Kenneth Erlandsson, telefon 0522-69 60 03, e-post kenneth.erlandsson@uddevalla.se.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00