Tecken och bilder för bättre kommunikation med barn

Förskolepersonalen på Äsperöds och Hönsebergets förskolor använder tecken och bilder som stöd i sin kommunikation med barnen. Projektet startade under hösten 2016 och har fallit mycket väl ut.

Tack vare språk- och teckenstödet har det blivit lugnare i barngrupperna.

Tack vare språk- och teckenstödet har det blivit lugnare i barngrupperna.

Förskolorna ville hitta metoder som gjorde det möjligt för alla barn att kunna göra sig förstådda och för personalen att bli tydligare i sin kommunikation.

- Att få möjlighet att kommunicera är alla barns rättighet och en förutsättning för lärande och delaktighet, säger Marie Aronsson, förskolechef på Hönsebergets och Äsperöds förskolor.

Teckenstöd innebär att man med teckenspråk tecknar de viktigaste orden i meningarna samtidigt som man pratar. Bildstöd handlar om att pedagogerna förstärker och förtydligar sitt eget tal genom att peka på bilder eller symboler. Barn kan använda bildstöd som ett komplement till otydligt tal, eller som alternativ om de inte kan tala alls.

Projektet utformades med hjälp av kommunens specialpedagoger, logopeder och IKT-utvecklare. Personalen på de båda förskolorna har fått teoretiska genomgångar av barns språkutveckling och störningar. Teori har varvats med praktiska inslag om hur en god och kommunikativ lärmiljö kan utformas på förskolorna och hur man hittar och använder digitala resurser för barn.

Snart efter att projektet drog igång började personalen använda arbetssättet i kommunikationen med alla barn.

- Även de små barnen som inte lärt sig tala kan peka på bilder eller göra enkla tecken för att göra sig förstådda. Vi har också märkt att de barn som inte har svenska som modersmål fått fler sätt att uttrycka sig på och kommer snabbare in i det nya språket, säger Marie Fridolfsson, förskollärare på Hönsebergets förskola.

Bild- och teckenstöd kan användas i alla situationer under en förskoledag. Exempelvis finns aktivitetsscheman med bilder som talar om vad som händer under dagen. Bilder och tecken vid matbordet talar om vad barnen ska äta och vilka uppgifter som barnen ska göra före eller efter måltiden. I hallen finns bilder och tecken för vilka kläder som kan vara bra att barnen tar på sig innan de går ut. I lekrummen finns mängder av bilder på aktiviteter att välja mellan. På en spegel hänger bilder och tecken för olika känslor för att kunna prata om hur barnen mår och skapa kännedom om sig själv och andra.

- Vi hittar nya sammanhang och användningsområden för tecken- och bildstöd hela tiden, säger förskollärare Marie Fridolfsson.

Personalen upplever att det nya arbetssättet gett en lugnare arbetsmiljö. Att all personal har deltagit i fortbildningen har förskolechefen Marie Aronsson upplevt som en stor framgångsfaktor för förändring.

Nu har personalen också fått chansen att berätta om sitt lyckade projekt utanför kommunens gränser. I maj medverkade en personalgrupp från förskolorna tillsammans med förskolans IKT-utvecklare och några av kommunens specialpedagoger på Kommunikationskarnevalen i Göteborg, ett forum för alla som verkar inom området funktionsnedsättning.

Mer information

Alternativ och kompletterande kommunikation

Hönsebergets förskola

Äsperöds förskola

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00