Grundskolan sätter fokus på språk i alla ämnen

Uddevalla arbetar målinriktat med språkfokus i klassrummet. Syftet är att ge alla lärare fler pedagogiska verktyg till en undervisning som utvecklar elevernas språk och kunskaper parallellt. I en unik satsning får därför grundskolans alla lärare kompetensutveckling för ta del av forskning, byta erfarenheter och planera.

Grundskolans lärare kompenetsutveckling

Grundskolans lärare får under läsåret kompetensutveckling med fokus på språk.

Bakgrunden till kompetensutvecklingsinsatsen är till viss del direktiv från Skolverket. I hela Sverige syns betydande skillnader i skolresultat mellan elever med svenska som modersmål och elever med annat modersmål än svenska. Genom att lärarna utvecklar sin undervisning mot ett mer medvetet fokus på språkliga aspekter kan lärare stärka de flerspråkiga elevernas inlärningsprocesser. Forskning har även visat att språkfokus i klassrummet gynnar alla elevers lärande.

- Att grundskolan gör denna helhetssatsning där alla lärare, från förskoleklass till årskurs 9, deltar i samma språkutvecklande utbildning känns otroligt viktigt. Det är ju verkligen så att alla lärare är språklärare i den bemärkelsen att språk utvecklas i alla ämnen, inte bara då det står ”svenska” på schemat, säger Eva Zakariasson, speciallärare på Forshällaskolan.

Kompetensutveckling för språkutvecklande arbetssätt har tidigare främst riktats mot lärare som undervisar i språk. Den insats som nu påbörjats inbegriper alla lärare i grundskolan. I ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt använder läraren olika metoder för att ge eleverna ett välutvecklat ordförråd knutet till det specifika arbetsområdet, eftersom ordförrådet är avgörande för elevernas kunskapsutveckling.

Under förra veckan hölls en första av tre kompetensutvecklingsdagar under läsåret. Lärarna fick då ta del av aktuell forskning kring språk och kunskap, delge varandra sina bästa pedagogiska tips och planera för hur språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kan bli levande i klassrummet, varje dag, i alla ämnen.

- I ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt finns nyanländas lärande i fokus. Men det handlar också i hög grad om hur lärare utvecklar sin professionalitet i att planera och genomföra en undervisning där elevers förståelse står i centrum, säger Jonas Berling, skolutvecklare.

I Uddevalla kommer insatsen kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt fungera som ett nav och knyta ihop övriga utvecklingsprocesser som pågår i grundskolan, som exempelvis Läslyftet, digitaliseringen och bedömning för lärande.

Läs mer om skolutveckling

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00