Viktigt att skydda Gullmarsfjorden från wc-utsläpp

Under sommaren har Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt fastställt att Uddevalla kommun ska vara mycket restriktiv mot utsläpp från enskilda avlopp.

Källvik

Många ägare av både åretruntbostäder och fritidshus som vill installera olika typer av minireningsverk och markbäddar för sina wc-utsläpp får avslag från Uddevalla kommun. Anledningen är att Uddevalla värnar om Gullmarsfjorden och vill minska risken för övergödning och förorenat vatten.

Flera domar, gällande överklagade ärenden, visar på att Mark- och miljööverdomstolen instämmer i kommunens bedömning. Gullmarsfjorden är ett mycket skyddsvärt och känsligt vatten där högre krav än höga ska gälla. De skriver att dessa höga krav ska gälla ”särskilt vid beaktande av vad som skulle bli följden av generell utbredning av enskilda avloppsanläggningar som renar vatten från vattenklosetter och där Gullmarsfjorden är recipient”.

- Dessa domar stärker oss i vår bedömning och visar på att vi arbetar i rätt riktning, säger Anna Thorén som är miljöinspektör.

Istället för minireningsverk och markbäddar för wc-vatten uppmanar Uddevalla kommun ägare av både åretruntbostäder och fritidshus att använda slutna tankar till sitt wc-utsläpp. Kommunen förespråkar denna lösning eftersom utsläppet då kan ingå i ett kretslopp där näringsämnen från avloppsvattnet kan användas till gödning av åkermark istället för att släppas ut och riskera övergödning av våra vattendrag och havsvikar.

- Vi behöver dessutom minska vår resursförbrukning. Näring som fosfor och kväve är en ändlig resurs som är dyr att framställa och bryta för att få fram konstgödsel. Så ska vi tänka hållbart så måste vi börja återanvända istället för att släppa ut denna näring på fel ställe, säger Anna Thorén.

Läs mer om avlopp i kretslopp

För mer information kontakta gärna:
Anna Thorén
Samhällsbyggnad
Telefon 0522-69 73 75

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00