Prognosen för 2017 är ett överskott på +62 mkr

Delårsrapport augusti 2017 för Uddevalla kommun. Kommunens resultat uppgår till +88 mkr.  Det budgeterade periodresultatet uppgår till +49 mkr. 

Sedlar

Resultatet till och med augusti

Skillnaden på +39 mkr mot budget beror bland annat på bättre samlat resultat än planerat för nämnderna. Budgetavvikelsen för nämndernas verksamheter uppgår till +25 mkr. Socialnämnden redovisar underskott mot budget med -5 mkr medan övriga nämnder redovisar överskott för perioden.

Resultatet för kommunkoncernen (det vill säga inklusive bolag, stiftelser och kommunalförbund) uppgår till +161 mkr. Förutom kommunens resultat på +88 mkr redovisar några företag överskott, Uddevalla Energi AB +34 mkr, Uddevallahem +38 mkr, Uddevalla Hamnterminal AB +9 mkr och Ljungskilehem +2 mkr. Företag som redovisar underskott är Uddevalla Omnibus AB -4 mkr, Uddevalla Turism AB -3 mkr, och Gustafsbergsstiftelsen -2 mkr.

Investeringar

Kommunkoncernens investeringar uppgår till 392 mkr, varav kommunen svarar för 95 mkr. Merparten av investeringar återfinns inom Uddevallahem, Uddevalla Energi AB, Uddevalla Hamnterminal AB och Uddevalla Vatten AB.

Invånarantal

Invånarantalet har ökat under årets första åtta månader med 400 personer och uppgår till 55 570 personer per 31 augusti.

Helårsprognos

Helårsprognosen för kommunen är +62 mkr att jämföra med det budgeterade resultatet på +64 mkr. I prognosen ingår underskott för nämnderna med -20 mkr. Positivt skatteintäktsutfall ger +5 mkr, lägre pensionskostnader och arbetsgivaravgift än budgeterat ingår med +10 mkr samt positivt finansnetto med +4 mkr.

I nämndernas prognoser bedöms socialnämnden få ett underskott mot budget på -12 mkr, barn- och utbildningsnämnden -9 mkr och samhällsbyggnadsnämnden -5 mkr. Kommunstyrelsen redovisar ett förväntat överskott på +5 mkr och i övrigt är det mindre avvikelser.

Årsprognosen för kommunkoncernen är ett resultat på +130 mkr att jämföra med budgeterade +125 mkr. Kommunkoncernens investeringar för helåret beräknas uppgå till 796 mkr, varav kommunen svarar för 210 mkr.

Kommunen beräknas klara det lagstadgade balanskravet utifrån nuvarande prognos.

Delårsrapporter »

Pressmedddelande »

För mer information kontakta gärna:
kommunalrådet Ingemar Samuelsson, telefon 0522-69 61 01,
e-post ingemar.samuelsson@uddevalla.se, eller ekonomichef Kenneth Erlandsson, telefon 0522-69 60 03, e-post kenneth.erlandsson@uddevalla.se.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00