Översiktsplan för Uddevalla tätort

Nu har den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort vunnit laga kraft. Den fördjupade översiktsplanen är en bearbetning och fördjupning av kommunens översiktsplan och omfattar kommunens centralort.

Statyer i centrum

Ny fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort klar

Det är här som större delen av kommunens nybebyggelse ska etableras. Staden kommer att växa inifrån och västerut. En förutsättning är att hamnen och de andra verksamhetena flyttar från de centrala delarna av staden längre ut, till Sörvik och Fröland.

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen visar kommunens intentioner över hur mark och vatten ska användas i framtiden. Delar av planen kommer att vara relativt detaljerad medan andra delar är mer av en viljeinriktning. Planen bygger på konkreta ställningstaganden för utvecklingen; en del för ett genomförande i närtid medan andra är mer långsiktiga.

Planen behandlar också frågor som klimatförändringar och hur staden ska skyddas från
översvämningar i framtiden. Att skydda centrala Uddevalla mot översvämningar är en förutsättning för att utveckla staden.

Mer information om den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort »

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00