Aktionsforskning på Skogslyckans förskola

Skogslyckans förskola startade för sju år sedan ett utvecklingsarbete med stöd av Göteborgs Universitet för att implementera ett aktionsforskande arbetssätt. Nu använder förskolan detta arbetssätt för att utveckla verksamheten och få syn på både barnens och sitt eget lärande.

personal barngruppen Måsen

Miljana Kumnova, förskollärare, Anita Karlsson, barnskötare samt förskollärarna Eija Viljakainenoch Anna Larsson på Skogslyckans förskola gillar att använda aktionsforskning som arbetssätt.

Aktionsforskning är en beprövad metod för att utveckla sin egen praktik. Aktionsforskaren kartlägger verksamheten, genomför någon form av förändring (aktion) på det område som ska studeras, samt dokumenterar, reflekterar och analyserar vad som skett eller inte skett i barngruppen. Genom hela processen kopplas aktuell forskning till det man gör.

I barngruppen Måsen arbetade man förra läsåret utifrån ett läroplansmål som handlar om att förskolan ska sträva efter att barn utvecklar sin skapande förmåga. Bland Måsens barn var det då oftast de större flickorna som tog initiativ till de skapande uttryckssätten och som gärna befann sig i ateljén. Målet blev att öka alla barns intresse för de skapande lärprocesserna.

- Planeringen i ett aktionsforskande arbetssätt är egentligen enkel. Utifrån barngruppens intressen och kunskapsnivå planerar vi en aktion i taget, sedan är det resultatet av den aktionen som styr nästa aktion, säger Anna Larsson, förskollärare.

En av de första aktionerna blev att introducera materialet lera. Aktionen dokumenterades noga, både av personal och barn, med film, foto och loggbok. Utifrån dokumentationen analyserade och reflekterade personalen över det lärande de såg och hur de skulle gå vidare för att möta barnens intressen och frågor och ta bort hinder för kunskapsutveckling. Analysen kombinerades sedan med att ta del av relevant forskning.

- I vårt arbete med de skapande lärprocesserna har vi till exempel tagit del av forskning kring hur vi talar till barnen när de visar oss sina skapelser. Det vanligaste vi förut sagt har varit ”oh vad fin, vad har du gjort?”. Vi har försökt påminna oss själva om att fokusera på upplevelsen och lärandet. Sedan studerar vi hur och om vårt förändrade beteende inverkar på barnens intresse för skapande, säger Anna Larsson.

Personalen på Måsen tycker att aktionsforskningen betytt mycket för arbetsglädjen i och med att de ständigt utvecklar sitt eget lärande och sitt bemötande gentemot barnen.

- Aktionsforskningen ger oss en fantastisk möjlighet att fördjupa oss i pedagogiska frågor och hjälper oss få syn på små steg i barnens lärande. Det gör att vi ständigt utvecklas, både som arbetslag och pedagoger, säger Eija Viljakainen, förskollärare.

Resultatet av arbetet med att öka intresset för skapande blev att alla barn på Måsen tagit stora steg i sin skapande utveckling och i högre grad nu vill vara i ateljén.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00