Arbete pågår för utveckling av områden längs Bäveån

Den 29 november fattade kommunstyrelsen beslut om att ta fram en ny detaljplan för Riversideängen och den 13 december tas ärendet upp för beslut i kommunfullmäktige. Under första kvartalet 2018 beräknas också beslut om ett planuppdrag på Anegrund.

Skiss av vision Riversideängen

Volymskiss av visionen om bostäder vid Riversideängen.

Det pågår en mängd förberedande arbeten för att områdena Anegrund och Riversideängen längs Bäveån ska kunna utvecklas från industrimark till områden med bostäder, verksamheter och rekreation. Målet är att kunna bygga cirka 1000 bostäder på Anegrund och ca 300 bostäder på Riversideängen men först behöver marken saneras på föroreningar och nya detaljplaner behöver tas fram.

Bidrag för sanering av förorenade områden inför bostadsbyggnation finns att söka hos Länsstyrelsen och Naturvårdsverket och idag arbetar kommunen med att få till stånd en bidragsansökan för Riverside. Eftersom det inte finns någon verksamhet på Riversideängen idag så hoppas kommunen på att kunna starta ett saneringsarbete 2019, under förutsättning att bidragsansökan om marksanering blir beviljad.

- Det här är arbeten som tar tid och det är viktigt att få med sig hela området i planeringen så att delarna ligger i fas när det väl är dags att börja bygga översvämningsskydd, fjärrvärme, vatten- och avlopp och vägar, säger Gunilla Hedlund som är projektchef.

Områdesplanen för Bäveån innefattar också att utveckling av resecentrum, Kampenhof och inre hamnområdet.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00