Marintekniska företagen i Bohuslän kan bli mer konkurrenskraftiga

Södra Bohusläns marintekniska företag utmanas av global konkurrens och kostnadstryck, men ser trots det positivt på framtiden. Det visar Tillväxtavdelningens förstudie om en konkurrenskraftig marinteknisk industri. Nu inleder Uddevalla kommun ett samarbete med RISE för att stötta branschen.

Syftet med förstudien var att undersöka behovet av insatser riktade mot små- och medelstora företag inom den marintekniska industrin för att få dessa att växa och skapa fler arbetstillfällen. Under förstudien intervjuades 21 företag.

Läs hela rapporten

RISE, som analyserat resultatet, konstaterar att företagen utmanas av global konkurrens, konjunktursvängningar, kostnadstryck och ett kompetens- och kapitalbehov som är svårt att täcka. På kommunal nivå ställs de inför miljökrav och svårigheter med expansion på grund av mark- och lokalfrågor.

Generellt är företagen positiva inför framtiden och man tror att genom att rekrytera ny kompetens, få tillgång till nytt investeringskapital och långsiktiga samarbeten, så kan de växa ytterligare.

I rapporten pekar man också på värdet av att samarbeta över kommungränserna för att gemensamt kunna stödja en fortsatt utveckling och konkurrenskraft för den marintekniska branschen i Bohuslän. Uddevalla kommun och RISE kommer nu att inleda ett samarbete och de övriga kommunerna kommer att ansluta sig efterhand.

Förstudien medfinansierades av Västra Götalandsregionen och pågick under perioden 1 februari – 31 oktober 2017. Uddevalla kommun har varit projektägare och Stenungsund, Orust, Tjörn, Kungälv och Öckerö kommuner har deltagit. Dessutom har även SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (numera RISE), Swerea IVF AB, SMTF – Svenskt Marintekniskt Forum (numera tillhörande RISE) samt SSPA medverkat med expertstöd.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00