Från 1 500 sjukhusdygn till 19

Tack vare ett omfattande effektiviseringsarbete har Uddevalla kommun lyckats sänka antalet onödiga sjukhusdygn från 1 500 till 19 på bara ett par år. Vinsten är stor, både ekonomiskt och för den enskilde vårdtagaren.

Uddevalla sjukhus

Det handlar om vårdtagare som efter en sjukhusvistelse behöver någon form av stöd vid hemkomsten. Då är det kommunens ansvar att se till att personen får det stöd den behöver. Många gånger har den lösningen tagit tid, av olika anledningar.

– Någon kanske inte har haft hemtjänst tidigare och då behöver först en ansökan göras, vilket kan ta tid. Eller så har det varit fullt i kommunens boenden och det har tagit tid att hitta en ledig plats, förklarar Christer Fransson, avdelningschef för hälso- och sjukvård i Uddevalla kommun.

Effekten har blivit att vårdtagaren blir kvar på sjukhuset i flera dygn extra, även om hen är färdigbehandlad. Och efter fem dygn har notan hamnat hos kommunen, där varje dygn kostar närmare 4 300 kronor. Under 2015 hade kommunen nästan 1 500 sådana extra sjukhusdagar. Det innebar en årskostnad på runt 6 miljoner kronor.

I april 2016 gav den då nytillträdde socialchefen Malin Krantz ett tydligt uppdrag till organisationen: Minska betaldagarna! Arbetet drog igång direkt. Man valde att titta brett och skruva åt lite här och lite där. I slutet av 2017 var man nere i endast 19 betaldagar.

Bland annat har dessa åtgärder gjorts:

  • Ökat samarbete och större flexibilitet mellan alla inblandade aktörer.
  • Biståndsavdelningens arbetssätt har setts över. Exempelvis börjar vårdplaneringen för en patient i ett tidigare skede.
  • Vissa vårdtagare som inte var i behov av kommunens hemsjukvård fick ändå det stödet. Nu hänvisas dessa i stället till sin vårdcentral, vilket frigör resurser i kommunen.
  • Snabbare utstädning i särskilda boenden så att de som står i kö får sin plats. Det har ibland dröjt ett antal dagar innan anhöriga städat ur ett boende när någon gått bort.

För mer information, kontakta gärna:

Malin Krantz, socialchef
E-post: malin.krantz@uddevalla.se

FAKTA – Förändringar på gång 2018

Efter effektiviseringen i Uddevalla kommun ligger vi bra till inför de förändringar som införs på nationell nivå under 2018:

Från 1 januari 2018 träder den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård i kraft. Den innebär att antalet ”fridagar” – det vill säga antal dygn som en vårdtagare kan ligga kvar på sjukhus på landstingets bekostnad – sjunker från nuvarande fem till tre.
I Uddevalla kommun är vi numera nere på i genomsnitt tre dygn per vårdtagare.

Under det kommande året höjs även kostnaden för kommunens så kallade betaldagar från nuvarande 4 277 kronor per dygn till runt 6 000 kronor.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00