Uddevalla kommuns preliminära resultat för 2017 +91 mkr

Det preliminära resultatet för 2017 är något högre än budgeterat resultat på 64 mkr.

Pengar

Resultatet bättre än budget

Prognoserna under året har inte nämnvärt avvikit från budgeterat resultat. De två främsta orsakerna till att kommunen nu redovisar ett bättre resultat med 27 mkr än budget är dels en tilldelning av statsbidrag för ökat bostadsbyggande (12 mkr) samt bättre skatteutfall (16 mkr). Resultatet för nämnderna på -19 mkr ligger på samma nivå som prognoserna.

Nämnderna -19 mkr jämfört med budget

Nämnderna visar blandade resultat. Kommunfullmäktige resp. kultur- och fritidsnämnden redovisar båda ca 0,4 mkr i överskott. Kommunstyrelsen visar överskott på 5 mkr medan övriga nämnder visar underskott. Socialnämnden redovisar underskott på -16 mkr där det allra största ekonomiska bekymret finns inom ersättningssystemet till hemtjänst. Barn- och utbildningsnämndens underskott är -5 mkr och återfinns inom grundskola/barnomsorg och gymnasieskolan. Samhällsbyggnadsnämnden har en negativ avvikelse på -3 mkr vilken främst orsakas av finansiering för projekt som inte varit budgeterat.

Högre finansnetto och bättre utfall av generella statsbidrag

Finansnettot är 7 mkr högre framförallt på grund av återbäring från Kommuninvest med 4 mkr. Skatteintäkter och generella bidrag ligger 17 mkr högre än budget.

Investeringar

Investeringarna uppgår totalt till 189 mkr. De största utgifterna är för nybyggnation av Källdalsskolan samt komponentutbyten i befintliga fastigheter.

Pressmeddelande ­»

För mer information kontakta gärna:
Kommunalrådet Ingemar Samuelsson, telefon 0522-69 61 01 eller
ekonomichef Kenneth Erlandsson, telefon 0522 - 69 60 03
För frågor om nämndernas verksamheter hänvisas till respektive förvaltningschef som nås via kommunens växel, 0522-69 60 00.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00