Ny analys visar nytta med dubbelspår på Bohusbanan

Ett dubbelspår på Bohusbanan mellan Göteborg och Oslo ger stora vinster vad gäller restid, arbetsmarknad, tillväxt, godstransporter och miljö. Det visar en ny analys som tagits fram genom ett samarbete mellan Sveriges Byggindustrier i Uddevalla, Företagarna i Uddevalla och Uddevalla kommun.

Karin Ramneskär, Kent Andreasson, Pernilla Irewährn, Ingemar Samuelsson, Peter Larsson, Anders Brunberg

Samarbetar för ett dubbelspår: Karin Ramneskär, (M), oppositionsråd, Kent Andreasson, ordförande Företagarna i Uddevalla, Pernilla Irewährn, chef Sveriges Byggindustrier i Uddevalla, Ingemar Samuelsson, kommunstyrelsens ordförande, Peter Larsson, kommundirektör och Anders Brunberg, chef tillväxtavdelningen.

Analysen har genomförts av Industrifakta, som gjort en jämförelse mellan dubbelspår på Bohusbanan och dubbelspår via Dalsland. Med ett dubbelspår på Bohusbanan skulle restiden från Uddevalla till Göteborg minska från cirka 70 minuter till 40 minuter, och för godstrafik skulle transporttiden minska från 7 timmar till 4 timmar mellan Göteborg och Oslo. Detta i sin tur leder till färre fordon på vägarna, minskade utsläpp av koldioxid och ett säkrare sätt att resa. Arbetsregionen blir betydligt större och underlättar för både pendling över gränsen och pendling till och från Göteborg.

När samtliga effekter räknas samman ligger nyttan av ett dubbelspår på Bohusbanan betydligt högre än ett dubbelspår genom Dalsland. Investeringskostnaden är ungefär densamma, cirka 16,5 miljarder på bägge sträckorna, trots att sträckan via Bohusbanan är betydligt längre.

I den nuvarande infrastrukturplanen som regionen tagit fram omnämns inte någon utbyggnad av Bohusbanan. Detta vill nu kommunen tillsammans med näringslivet ändra på och aktualisera frågan.

- Dubbelspår är en viktig del i att klara arbetspendlingen till och från Uddevalla. Samhällsnyttan omfattar inte bara Uddevalla utan alla bohuskommuner, och den är betydligt större här än för Dalsland. Analysen ger oss spännande kunskap och det här är något vi ska förmedla till regionen, säger Ingemar Samuelsson, kommunstyrelsens ordförande.

Kommundirektör Peter Larsson betonar att utbyggnad av dubbelspår också underlättar för tillväxt av nya bostäder i regionen kring Göteborg, och att det är positivt även för Göteborg, inte bara Uddevalla. Dessutom är resandet längs Bohusbanan stort redan idag, trots den dåliga järnvägsstandarden.

- En annan viktig del är besöksnäringen längs Bohuskusten, den är inte medräknad i analysen men om man tar med den finns ännu fler positiva effekter, säger han.

- Den här analysen stöttas också av de regionala målen som bland annat pekar ut ett fossiloberoende till år 2030 och en kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken, som ska vara ett föredöme vad gäller kvalitet och hållbarhet, säger Peter Larsson.

Företagarna i Uddevalla och Sveriges Byggindustrier i Uddevalla anser också att utbyggnad av dubbelspår är oerhört viktigt för en utökad arbetsmarknad och för att kunna säkra företagens behov av personal med rätt kompetens.

- Den ekonomiska tillväxten, BNP, kommer att öka, vilket gynnar både Sverige och Västra Götaland. Det beror på att värdet av all kommande produktion av varor och tjänster ökar tack vare större befolkning och rörlighet i Bohuslän, säger Anders Brunberg, chef tillväxtavdelningen i Uddevalla kommun.

Rapporten kommer nu bland annat att spridas till regionpolitiker och tjänstepersoner.

Läs Industrifaktas analys

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00