Grundskolan fördjupar arbetet med språk i fokus

På fredag 9 mars träffas över 500 lärare och annan pedagogisk personal från grundskolan och 200 fritidspedagoger från fritidshemmen för en kompetensutvecklingsdag. Nu fortsätter arbetet med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolorna.

barn

Under hela läsåret sker en kompetensutveckling som kallas "Språkresan". Den startade i augusti förra året och satte fokus på det som benämns som "språk- och kunskapsutvecklande arbete".

Arbetssättet gynnar alla elever men är extra användbart för att stödja flerspråkiga elever att lyckas.

- Några resultat som vi ser så här långt är att lärare lägger mer vikt vid elevernas förförståelse när det gäller att förstå och använda viktiga begrepp i ämnet, övar sig tillsammans under lärarens ledning för att lösa en uppgift innan varje elev gör på egen hand, eller låter elever få använda sitt starkaste språk för att tänka och visa kunskap. Just det sista är viktigt. Att våra lärare möjliggör för elever att "tvärspråka", att tänka på sitt förstaspråk, innan man uttrycker sig på svenska, är en framgångsfaktor, säger Jonas Berling, skolutvecklare inom grundskolan.

Nu fortsätter utbildningen av skolans personal i detta arbetssätt. På fredag förmiddag får grundskolans pedagoger lyssna på föreläsningen ”Skriva sig till lärande” med Cecilia Gustafsson från Sveriges kommuner och landsting. Fokus ligger på hur modern teknik kan bidra till elevernas språkresa. På eftermiddagen ska de fördjupa sitt arbete på respektive skola.

På förmiddagen får också fritidspedagogerna lyssna på Markus Svensson, jämställdhetsstrateg i Trollhättan. Han föreläser om genus och att bryta könsroller.

Kompetensutvecklingsdagen avslutas med att lärare och annan pedagogisk personal samt fritidspedagoger möts och fortsätter med en gemensam diskussion om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på sin skola.

- Grundskolan i Uddevalla ligger långt framme med denna medvetna och stora satsning på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, där all pedagogisk personal utbildas, säger Jonas Berling.

Läs tidigare nyhet Grundskolan sätter fokus på språk i alla ämnen

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00