Träd på kommunens mark ska bevaras

Stadsträden är viktiga för både människor, fåglar och insekter och vi behöver värna om de träd vi har idag. Därför har kommunen nu tagit fram nya och mer restriktiva bestämmelser för nedtagning av träd på kommunens mark.

Träd

Träd är viktiga inslag i stadsbilden och nu har nya regler tagits fram för att skydda dem ytterligare. På bilden syns Uddevallas symbolträd.

- Syftet med de nya reglerna är att vi vill vara ännu tydligare med att vi vill bevara träden. De har stor betydelse för stadsbilden, vi vill ha kvar de gröna inslagen och de betyder mycket för den biologiska mångfalden, säger Sofia Ström, kommunekolog.

Träd stabiliserar dessutom marken och minskar risk för erosion, de suger upp vatten, fungerar som vindfång, renar luften och utjämnar temperaturskillnader. De har också ett stort socialt och kulturellt värde.

I de nya bestämmelserna om nedtagning av träd framgår det tydligt att det inte är tillåtet att själv ta ned träd eller annan växtlighet på kommunens mark.

Om du upptäcker ett träd på kommunens mark som är sjukt, eller ett träd som innebär en fara för liv eller egendom, kan du skicka in en ansökan om att kommunen ska ta ned trädet. Kontakta först kommunens kontaktcenter för mer information och rådgivning. Kommunen gör sedan en bedömning i varje enskilt fall om trädet måste tas ned. Eftersom utgångspunkten är att bevara träden, så är det endast i ytterst få fall som nedtagning beviljas.

- Om det står ett träd på kommunens mark som skuggar din altan eller uteplats, stör din utsikt eller fäller löv på din tomt, så är det inte tillräckliga skäl för att ta ned ett träd, säger Maria Andersson, arbetsledare på gatu- och parkenheten.

Bestämmelse för nedtagning av träd

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00