Utvecklingsprojekt stärker samverkan med flerspråkiga föräldrar

På Dalabergs, Skogslyckans och Balladens förskolor pågår ett regionsövergripande utvecklingsarbete kring barns hälsa och lärande. Ett stort fokus är att utveckla samverkan och få fördjupad kontakt med flerspråkiga föräldrar.

Flerspråkiga föräldrar

Utvecklingsprojektet har fokus på fördjupad kontakt med flerspråkiga föräldrar.

2015 gjorde forskare vid Göteborgs universitet tillsammans med Västra Götalandsregionens avdelning för folkhälsa en stor enkätstudie i fyra kommuner i Västra Götaland, däribland Uddevalla. Fokus för studien var att kartlägga förskolan som viktig resurs för barnens hälsa och lärande.

Studien pekade ut viktiga områden att arbeta vidare med, som exempelvis att uppmärksamma barn som inte får höra högläsning, inte har tillgång till digital teknik och som har dåliga möjligheter att lära sig sina språk i förskolan. Utifrån dessa områden har två ansedda forskare vid Göteborgs universitet, Anne Kultti och Ingrid Pramling Samuelsson, utformat en kompetensutvecklingsinsats. Målet med utbildningen är en likvärdig förskola i hela regionen.

Från Uddevalla deltar sammanlagt sex pedagoger och tre förskolechefer från Dalabergs, Skogslyckans och Balladens förskolor. Utbildningen startade i augusti 2017 och pågår till september 2018 och består av både föreläsningar och handledningstillfällen. Deltagarna har även fått i uppgift att undersöka i sin egen verksamhet.

Hittills har kurslitteratur och handledning handlat om att utveckla samverkan med föräldrar. Uppgifterna har gått ut på att få verktyg till hur man skapar fördjupad kontakt med flerspråkiga vårdnadshavare, något som kan vara en utmaning med tanke på att många av dessa samtal innebär att en tolk medverkar i samtalet.

- Tillitsfulla relationer med vårdnadshavare är alltid viktiga, men kanske extra viktigt att ha om det lätt kan ske missförstånd på grund av språk och förväntningar, säger Petter Jonsson, förskolechef på Balladens förskola.

De sex deltagarnas förväntningar på utbildningen är höga och de är glada över att få delta i en utbildning som är specialutformad av forskare.

- Vi hoppas att vi kan få en än mer professionell blick i de här frågorna med stöd av forskarna och kurslitteraturen, säger Britt Solberg, förskollärare på Dalabergs förskola.

Elin Olsson, även hon förskollärare på Dalabergs förskola, tycker att utbildningen såhär långt har gett henne bekräftelse på att de har en bra verksamhet på förskolan just vad gäller flerspråkighet och samverkan med vårdnadshavare.

- Vår förskola har stor erfarenhet av mångkulturellt arbete. Jag känner mig stärkt och bekräftad i att vi jobbar på ett framgångsrikt sätt, säger Elin Olsson.

Förskollärare

I utvecklingsprojektet medverkar förskollärarna Elin Olsson, Britt Solberg, Gudrun Holmberg, förskolechef Petter Jonsson samt förskollärarna Christina Karlén och Lovisa Bergqvist. Förskolläraren Lilli Ann Bill och förskolecheferna Inger Wiklund och Katarina Eklöf deltar också i projektet.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00