Den politiska majoriteten presenterade budgetförslag

På tisdagen presenterade den politiska majoriteten (S, V, MP) sitt förslag till budget för 2019 och flerårsplan för perioden 2019-2021. I förslaget får kommunens nämnder ett tillskott på totalt 92 miljoner kronor nästa år. Skatten kommer att vara oförändrad.

Den politiska majoriteten presenterade budget och flerårsplan. På bilden syns Annelie Högberg (S), Cecilia Sandberg (S) Gunilla Magnusson (MP) och Evy Gahnström (V).

Den politiska majoriteten presenterade budget och flerårsplan. På bilden syns Annelie Högberg (S), Cecilia Sandberg (S) Gunilla Magnusson (MP) och Evy Gahnström (V).

Kommunens utmaningar de kommande åren är kostnadsutvecklingen på grund av den demografiska utvecklingen som innebär att ökningen av invånare i arbetsför ålder är långsammare än ökningen av barn och äldre. Andra utmaningar är lokalförsörjningen, skolresultaten, stadsutvecklingen, minskad klimatpåverkan, personalrekrytering och trygghet i staden.

Stora kommande investeringar är bland annat nytt badhus, översvämningsskydd, brandstation, förskolor och grundskolor, äldreboende och gruppboende för personer med funktionsnedsättning.

- Vi presenterar en investeringsbudget, vi investerar både i våra medborgare och vår personal och i byggnation för att skapa större tillgänglighet för alla. Vi satsar bland annat på heltidstjänster inom socialtjänsten, testar förkortad arbetstid inom förskolan och fortsatt minskning av barngrupperna, vi prioriterar elevhälsan, vuxenutbildningen och fortsätter satsa i centrum, säger Evy Gahnström, kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Fördelning av tillskottet till kommunens nämnder:

  • Kommunfullmäktige +/- 0. Satsningar på ungdomsfullmäktige och demokratiarbete.
  • Kommunstyrelsen +1,5 miljoner kronor. Satsning på ordningsvakter och andra förebyggande åtgärder för att skapa trygghet i centrum, utökning av flexlinjen, försök med 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön på en förskola samt fler sommarjobb för unga i statsbidrag.
  • Barn och utbildning + 48,2 miljoner kronor. Fortsatt prioritet att minska barngrupperna i förskolan, fortsatt prioritet av elevhälsan, Lärcentrum inom vuxenutbildningen med strategisk kompetensförsörjning samt höjda kunskapsresultat.
  • Socialnämnden + 33,3 miljoner kronor. Satsning på heltidsanställningar, korttidsboende för barn, höjd habiliteringsersättning, kompensation statsbidrag personal samt digitalisering äldre/funktionshindrade.
  • Samhällsbyggnadsnämnden + 5,3 miljoner kronor. Satsningar på fortsatt ombyggnad av gågatan, underhåll på gator med fokusering på ökad tillgänglighet, Gula Villan, kartläggning av förorenad mark samt investera i gång och cykelvägar.
  • Kultur och fritid +4 miljoner kronor. Satsning på ny fritidsgård i Källdal, renovering och utbyggnad av Rimnersvallen med sikte på SM i friidrott 2020, fullfölja badhusprojektet i centrum samt tillfredsställande lokaler till Kulturskolan.

Flerårsplan 2019-2021 (pdf)

För mer information, kontakta gärna:

Evy Gahnström (V)
Förste vice ordförande kommunstyrelsen
Telefon 0522-69 61 02

Cecilia Sandberg (S)
Ordförande barn och utbildningsnämnden
Telefon 073-335 85 09

Annelie Högberg (S)
Ordförande kultur och fritidsnämnden
Telefon 0522- 69 65 39

Gunilla Magnusson (MP)
Ordförande samhällsbyggnadsnämnden
Telefon 0522-69 73 70

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00