Utredning klar om ridsport i Uddevalla

På uppdrag av kultur och fritidsförvaltningen har konsultföretaget Kultura AB kartlagt förutsättningar för kommunens invånare att bedriva ridsport. I utredningen framgår att invånarna i dagsläget reser ut ur kommunen alternativt skaffar egen häst för att utöva ridning.

häst som luktar på en maskros

Välkommen till presentation av rapporten Värdeskapande hästkrafter 24 maj i Folkets hus.

Utredningen pekar på att det finns behov av en modern, multifunktionell ridanläggning i Uddevalla tätort med god tillgänglighet som är öppen och attraktiv för kommunens invånare och besökare.

Kultur och fritidsnämndens strategi är att utveckla kultur- och fritidsaktiviteter så att alla människor ska ha möjlighet att inkluderas och utvecklas i vårt samhälle. Den prioriterade målgruppen är barn och unga, där förvaltningen ska arbeta för att skapa jämlika förutsättningar att uppleva, delta, skapa och påverka. Dessa perspektiv har genomsyrat utredningen.

Utredningen har genomförts tillsammans med det lokala föreningslivet och med förvaltningar inom Uddevalla kommun. Kartläggningen har innefattat hur föreningsliv och kommunala verksamheter kan samnyttja en ny anläggning för att skapa mervärden och ekonomisk effektivitet. En tillgänglig anläggning kan skapa goda förutsättningar för att ge barn och ungdomar oavsett bakgrund och funktionsvariation tillgång till kontakt med hästar och ridning.

- Vi jobbar för att skapa jämlika förutsättningar inom all fritidsverksamhet. Här har vi en starkt flickdominerad idrott som har sämre förutsättningar än andra idrotter och det ser vi behov av att ändra på, säger Anna Reinhardt, avdelningschef på kultur och fritidsförvaltningen.

- Ridsport skapar mycket mernytta. Förutom alla barn och ungdomar som går i ridskola och lär sig att ta ansvar och bli självständiga, så kan hästen skapa stora värden i daglig verksamhet och fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning, vid arbetsträning, i gymnasial lärlingsutbildning och mycket annat, säger Kristina Mars, utvecklare på kultur och fritidsförvaltningen.

Utredningen rekommenderar att gå vidare med en fortsatt dialog tillsammans med föreningsliv, kommunala förvaltningar och andra intressenter för att tillsammans skapa en långsiktig plan för ridverksamheten och en nyetablering av en ridanläggning på lämplig plats i kommunen.

Kultur och fritidsnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda behov av ny ridanläggning och hur en sådan skulle kunna utformas. Utredningen ska återrapporteras till kommunfullmäktige som kommer besluta om eventuell fortsatt process.

Utredningen Värdeskapande hästkrafter presenteras för kultur och fritidsnämnden den 24 maj.

Vill du veta mer om utredningen Värdeskapande hästkrafter?

Välkommen till presentation i Folkets hus torsdag 24 maj klockan 18.00, Göteborgsvägen 11, (ingång huvudentrén), Uddevalla. Ingen föranmälan krävs!

Christina Risshytt-Collman från Kultura AB och Pia Tillberg ordförande för Organisationen för hästunderstödda insatser medverkar. Nina Anyai, ordförande Göteborg & Bohusläns ridsportförbund inleder.

Läs inbjudan (pdf)

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00