Prognosen för 2018 är ett underskott på 8 mkr

Delårsrapport april 2018 för Uddevalla kommun. Kommunens resultat till och med april uppgår till -55 mkr. Det budgeterade periodresultatet uppgår till -61 mkr. 

Sedlar

Skillnaden på +6 mkr mot budget beror framförallt på nytt löneavtal där kostnadseffekterna kommer senare under året. Budgetavvikelsen för nämndernas verksamheter uppgår till -26 mkr. Samtliga nämnder visar negativa budgetavvikelser för perioden där Socialnämnden och Barn-och utbildningsnämnden redovisar de största avvikelserna.

Resultatet för kommunkoncernen (inklusive bolag, stiftelser och kommunalförbund) uppgår till +2 mkr. Förutom kommunens resultat på -55 mkr uppgår resultatet för Uddevalla Energi AB till +48 mkr, Uddevallahem +10 mkr, Uddevalla Hamnterminal AB +3 mkr. Uddevalla Omnibus AB och Uddevalla Turism AB redovisar vardera ett underskott på ca -2 mkr.

Investeringar

Kommunens investeringar uppgår till 53 mkr och kommunkoncernens till 254 mkr. Merparten av investeringar återfinns inom Uddevallahem, Uddevalla Energi AB och Uddevalla Vatten AB.

Invånarantal

Invånarantalet har ökat under första tertialet med 140 personer och uppgår 2018-04-30 till 55 900 personer.

Helårsprognos

Helårsprognosen för kommunens resultat är -8 mkr att jämföra med det budgeterade resultatet på +22 mkr. I budgetavvikelsen på -30 mkr ingår underskott för nämnderna med -58 mkr. Det finns centrala öronmärkta medel som inte kommer att förbrukas under året vilket gör att det totala underskottet minskar för kommunen. De öronmärkta medlen är avsedda för ökad drift av nytt badhus samt för investeringar som inte kommit igång. I övrigt ger generella statsbidrag och skatteintäkter en avvikelse med -12 mkr, lägre pensionskostnader och arbetsgivaravgift +12 mkr samt bättre finansnetto +4 mkr.

I nämndernas prognosticerade resultat finns de största avvikelserna hos socialnämnden med ett underskott på -24 mkr och hos barn- och utbildningsnämnden -30 mkr. För övriga nämnder är det mindre avvikelser. Både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har, efter att prognoserna gjorts, tagit fram och beslutat om ytterligare åtgärder för att kunna nå budgeterat resultat innan året är slut.

Årsprognosen för kommunkoncernen är +80 mkr att jämföra med budgeterade +108 mkr. En budgetavvikelse på -28 mkr som nästan helt beror på kommunens beräknade underskott.

Kommunens investeringar för helåret beräknas till 311 mkr och kommunkoncernens till 924 mkr.

Delårsrapport »

Pressmeddelande »

För mer information kontakta gärna kommunalrådet Ingemar Samuelsson, telefon 0522-69 61 01, e-post ingemar.samuelsson@uddevalla.se, eller

ekonomichef Bengt Adolfsson, telefon 0522 - 69 60 15, e-post bengt.adolfsson@uddevalla.se.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00