Individens behov i centrum inom socialtjänsten

Socialtjänstens arbete inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende utgår från individens behov i centrum. Kommunens värdegrund, samtal med reflektion och kontinuerligt förbättringsarbete via ett kvalitets- och ledningssystem jobbar personalen ständigt med.

Vårdpersonal och äldre

Socialtjänsten arbetar med ständig förbättring via ett kvalitets- och ledningssystem.

- Vi har ett kvalitets- och ledningssystem i socialtjänsten som innebär att vi jobbar med ständigt förbättringsarbete, där vi helst ska överträffa våra omsorgstagares behov och förväntningar. Det är viktigt att alla som får vår hjälp känner förtroende för socialtjänstens verksamhet, säger Marion Waern, avdelningschef vård och omsorg.

Ledningssystemet ger bland annat svar på hur socialtjänsten arbetar, hur ofta uppföljning ska ske, vem som är ansvarig och var det finns utvecklingsområden. Avvikelser är händelser som uppmärksammas, åtgärdas, dokumenteras och rapporteras av anställda inom socialtjänsten. Syftet med avvikelserapporteringen är att förbättra kvaliteten och säkerheten i socialtjänstens verksamheter. Målet är att kunna använda digital rapportering till årsskiftet.

Kontaktpersonalen eller ansvarig personal upprättar tillsammans med omsorgstagaren en genomförandeplan, som innehåller information om vilket behov av hjälp hen behöver och hur den ska genomföras. Avvikelser från denna plan ska rapporteras skriftligt i verksamhetssystemet. Samtliga omsorgstagare får också information om hur man kan framföra synpunkter på socialtjänstens verksamhet.

Är man nyanställd inom socialtjänsten får man information om kommunens värdegrund, där ledorden är öppenhet, respekt och professionalitet. Vid dialogmöten får personalen grundligt diskutera värdegrund och arbetssätt. Inom vård och omsorg får personalen även genomföra reflektionssamtal regelbundet, då man tar upp olika etiska och moraliska ställningstaganden, det kan exempelvis handla om bemötande av omsorgstagare eller anhöriga.

Som ett pilotförsök har socialtjänsten inrättat ett kvalitetsråd på Västanvindens vård- och omsorgsboende, där personal tillsammans med enhetschef och sjuksköterska ska säkra kvalitetsfrågor. På flera vård- och omsorgsboenden finns boenderåd, där man som omsorgstagare kan framföra sina synpunkter till personalen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00