Anpassat lokalprogram för nya badhuset i Uddevalla

Ett nytt beslut har tagits gällande innehåll och funktion i det nya badhuset som ska byggas i Uddevalla. Beslutet handlar om att anpassa tidigare framtaget lokalprogram för att minska kostnaderna så att de ryms inom budget på 400 miljoner kronor.

Skiss nya badhuset

Förslagskiss av exteriören av det nya badhuset i Uddevalla. Framtagen av PP Arkitekter.

Stora drag av de anpassningar som kultur och fritidsförvaltningen tagit fram är:

  • 50 meters bassängen får utökad funktion som inkluderar lek, upplevelse, motion, träning, utbildning och tävling. Inkluderar djupdel för hopp och undervattensrugby. Det vill säga flera intressen får samsas i bassängen. 
  • Undervisningsbassäng slås ihop med habiliteringsbassäng.
  • Cirkelformad motionsbassäng tas bort.
  • Multibassäng för lek och gruppaktivitet tas bort.
  • Relaxavdelning och barnbassäng inkluderas i övrig badmiljö.
  • Ett antal anpassningar gällande yt- och höjdstorlek på byggnaden, fläktrum, personalutrymmen, friskvårdsutrymmen med mera.

Kultur och fritidsnämnden tog beslut om att godkänna det nya anpassade lokalprogrammet 12 juni 2018 men gör ett tilläggsbeslut om en utökning, från 8 banor till 10, i 50 meters bassängen. Vilket innebär en ny kostnadsökning som kommunfullmäktige föreslås ta ett nytt investeringsbeslut om efter sommaren 2018.

Kultur och fritids målsättningar är:

  • Att bidra till simkunnighet och utökad vattenvana/säkerhet hos besökare, genom att skapa förutsättningar att bedriva simundervisning
  • Att bidra till friskvård och motion för allmänheten
  • Att skapa förutsättningar för tränings- och tävlingsverksamhet för simidrotten samt för andra vattenverksamheters aktiviteter

Arbete som pågår inför byggstart

Under 2018 undersöks markförhållandena ordentligt och Västvatten börjar gräva för omläggning av befintliga vatten- och avloppsledningar. Detaljplanen arbetas fram och planeras godkännas vid årsskiftet 2018/2019.

Bygget av det nya badhuset planeras starta 2020 och vara klart under 2022.

Bakgrund och tidigare tagna beslut

Kultur och fritid tog beslut om ett lokalprogram, det vill säga innehåll och funktion, för det nya badhuset våren 2015. Med utgångspunkten att framtidens bad skulle präglas av stadens identitet och rummets känsla samt att badanläggningen skulle ha en hög grad av energieffektivitet. Därefter tog kommunfullmäktige beslut om ett maximalt investeringsbelopp på 400 miljoner kronor. Vilket ledde till att det framtagna lokalprogrammet behövde anpassas under 2016. Utgångspunkten var att behålla alla föreslagna funktioner genom att försöka göra bassängerna mer flexibla. Kommunfullmäktige beslutade 2017 att lokalprogrammet, trots anpassningar, blev för dyrt. Kultur och fritid, samhällsbyggnad och anlitat konsult arbetade då vidare med detaljerade kostnadsberäkningar vilket ledde till ytterligare omarbetning av lokalprogrammet som presenterades för beslut i kultur och fritidsnämnden 12 juni 2018.

Parallellt med utredningen, anpassning av lokalprogram, har också kultur och fritid tagit fram förslag för tillfälligt bad under tiden det nya badhuset byggs där nuvarande Walkesborgsbadet ligger idag. Beslut togs av kommunfullmäktige 13 juni 2018 att använda det nyrenoverade Landbadet vid Gustafsberg. Beslutet innebär att kultur och fritid får 30 miljoner kronor för att bygga in Landbadet med en modulform som senare kan användas för annat ändamål.

Kultur och fritidsnämndens kallelser och protokoll från sammanträde 12 juni 2018

Mer information om byggprojektet nytt badhus

För frågor och synpunkter kontakta gärna:
Kontaktcenter
Rådhuset vid Kungstorget
Telefon 0522-69 60 00

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00