Slutrapportering för projektet Hälsofrämjande integration och jämlik hälsa

I mitten på juni genomfördes slutseminarium för projektet Hälsofrämjande integration och jämlik hälsa i Uddevalla på Högskolecentrum Bohuslän.

Forskare,  Fil Dr Marie Westerlind, Fil Dr Thomas Winman och Professor Per Assmo

Forskare, Fil Dr Marie Westerlind, Fil Dr Thomas Winman och Professor Per Assmo

Projektet som är ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete mellan Uddevalla kommun och Högskolan väst har pågått sedan slutet av 2016. Knutet till Högskolans projekt är kommunens eget projekt ”Hälsofrämjande integration” finansierat av medel från Hälsopolitiska rådet.

Syftet med båda projektet har varit att öka förutsättningarna för en mer jämlik och hälsofrämjande integration. Detta har gjorts av Högskolan Väst genom bland annat intervjuer och ett antal work shops och FOU cirklar med brett deltagande.

Det kommunala projektet har fokuserat på att starta brobyggare som en ny funktion i kommunen.

Brobyggarens roll är att fungera som en länk mellan samhällets resurser och utrikesföddas behov och har samordnats av integrationsenheten

Högskolan Västs slutrapport och slutseminarium lyfter fram förslag på inriktningar och redskap de kommunala verksamheterna kan behöva för sitt fortsatta arbete för ett mer inkluderande och jämlikt samhälle. De har bland annat definierat tre olika kategorier av organisation för stödinsatser för kommunen:

  • individ
  • förvaltning
  • verksamhet

Denna kategorisering kan också bidra till att utveckla brobyggarfunktionen genom uppdelning i Brobyggare som kulturtolk (individ), Brobyggartjänstemannen (förvaltning), Verksamhetsorienterad brobyggare (verksamhet). De tre kategorierna fyller olika funktion och behöver finnas parallellt i en kommun. Efter avslutade projekt fortsätter arbetet för en mer hälsofrämjande och jämlik integration i Uddevalla.

Förutom Högskolans slutrapport gavs redovisning av tre olika intressanta studentarbeten.

  • Somaliska kvinnors personliga upplevelse av och syn på integration/exkludering i Uddevalla
  • Faktorer som påverkar skillnader i skolresultat bland högstadieskolorna
  • En jämförelse mellan Uddevalla och Skövde gällande arbetet med bostadsanvisningar

För mer information kontakta gärna:
Eva Nilsson, integrationssamordnare, telefon 0522-69 61 94.

Melissa Teperi och Emy Jartoft har jämfört Uddevalla och Skövde

Melissa Teperi och Emy Jartoft har jämfört Uddevalla och Skövde

Justine Kuntashula och Zipporah Kabuthi som presenterade skillnader i skolresultat bland högstadieskolor

Justine Kuntashula och Zipporah Kabuthi som presenterade skillnader i skolresultat bland högstadieskolor

Victoria Fröst och Mustafa Ahmed presenterade rapporten om somaliska kvinnors upplevelse

Victoria Fröst och Mustafa Ahmed presenterade rapporten om somaliska kvinnors upplevelse

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00