Provtagning på Riversideängen och i Bäveån

Just nu tar miljökonsultföretaget Geosigma jordprover på Riversideängen och bottenprover i Bäveån på uppdrag av Uddevalla kommun. Syftet är att ta reda på vilka föroreningar som finns i marken och i Bäveåns sediment. Provtagningen startade igår tisdag och fortsätter idag onsdag.

Förberedelser i båt innan sedimentprovtagning ska ske

Johanna Arlinger och Maria Torefeldt från Geosigma sköter sedimentprovtagningen från båt, kapten är Ingemar Pettersson.

- Innan vi bygger översvämningsskyddet för centrala Uddevalla och innan vi bygger bostäder behöver vi veta hur marken och botten på Bäveån ser ut. När vi får provresultaten kan vi få fram en mer detaljerad saneringskostnad, säger Jeanette Norgren, projektledare stadsutveckling.

Markområdet som undersöks omfattar Riversideängen från hotell Riverside hela vägen in på hamnens område. Det är ett område som huvudsakligen består av utfyllnadsmassor, som succesivt fyllts på sedan 1800-talet. Vilken typ av fyllnadsmassor som använts är okänt. På platsen har det även funnits småindustri, mekaniska verkstäder och banområde.

För några veckor sedan tog Geosigma cirka 400 borrprover på olika djup i 43 borrpunkter på området, 86 prover skickades för laboratorienalys som ännu inte är helt färdiganalyserade, samt 6 grundvattenprover. Nu kompletteras dessa prover med tio stora maskingrävda provgropar där man närmare undersöker vilka lager som finns i marken. Med hjälp av båt tas också 20 prover på bottenslammet i Bäveån, längsmed båda kajerna och mitt i ån.

- Föroreningar kan ofta fastna i sedimenten. Vi letar bland annat efter metaller, tjärämnen och rester från båtbottenfärger, så kallade tennorganiska föreningar. I marken på Riversideängen kan samma typer av föroreningar finnas, men där kan det också handla om punkter med höga halter av olja eller diesel. Oftast sanerar man genom att gräva bort de massor som är förorenade, men även andra metoder kan bli aktuella beroende på vilka föroreningar det handlar om och var de finns, säger Johanna Arlinger, miljökonsult på Geosigma,

Resultaten från provtagningarna beräknas vara klara om ett par veckor.

Grävmaskin gräver upp provgrop på Riversideängen.

När provgroparna grävs på Riversideängen undersöker miljökonsulterna vad de olika lagren i marken innehåller.

Tre av miljökonsulterna från Geosigma

Johanna Arlinger, Sara Lydmark och Linda Norblad är miljökonsulter på Geosigma. Här med en del av provtagningsutrustningen som behövs till Riversideängen och Bäveån.

Sedimentprovtagare sänks ned i vattnet från båt

Sedimenten hämtas upp med en särskild provtagningsutrustning som sänks ned i vattnet.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00