Prognosen för 2018 är ett överskott på 7 miljoner kronor

Delårsrapporten till och med augusti 2018 för Uddevalla kommun visar att resultatet uppgår till 39 miljoner kronor. Det budgeterade periodresultatet uppgår till 35 miljoner kronor. Helårsprognosen för kommunens resultat är 7 miljoner kronor att jämföra med det budgeterade resultatet på 22 miljoner kronor.

Bild på stadshusets entré

Resultat t.o.m. augusti

Kommunens resultat t.o.m. augusti uppgår till 39 mkr. Det budgeterade periodresultatet uppgår till 35 mkr. Skillnaden på +4 mkr mot budget beror dels på centralt öronmärkta budgetmedel, +39 för i huvudsak ej igångsatta investeringar. Dels uppgår budgetavvikelsen för nämndernas verksamheter till -32 mkr. Flera nämnder visar negativa budgetavvikelser för perioden där socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden redovisar de största avvikelserna.

Resultatet för kommunkoncernen (dvs inkl. bolag, stiftelser och kommunalförbund) uppgår till 123 mkr. Förutom kommunens resultat på 39 mkr uppgår resultatet för Uddevalla Energi AB till 51 mkr, Uddevallahem 28 mkr, Uddevalla Hamnterminal AB 12 mkr. Uddevalla Omnibus AB och Uddevalla Turism AB redovisar vardera ett underskott, -2 respektive -4 mkr.

Investeringar

Kommunens investeringar uppgår till 156 mkr och kommunkoncernens till 516 mkr. Merparten av investeringar återfinns inom Uddevallahem, Uddevalla Energi AB och Uddevalla Vatten AB.

Invånarantal

Invånarantalet har under årets första åtta månader ökat med ca 400 personer och uppgår 2018-08-31 till strax över 56 100 invånare.

Helårsprognos

Helårsprognosen för kommunens resultat är 7 mkr att jämföra med det budgeterade resultatet på +22 mkr. I budgetavvikelsen på -15 mkr ingår underskott för nämnderna med -39 mkr. Det finns centrala öronmärkta medel som inte kommer att förbrukas under året vilket gör att det totala underskottet minskar för kommunen. De öronmärkta medlen är avsedda för ökad drift av nytt badhus samt för investeringar som inte kommit igång. I övrigt ger generella statsbidrag och skatteintäkter en avvikelse med -10 mkr, lägre pensionskostnader och arbetsgivaravgift +12 mkr samt bättre finansnetto +4 mkr.

I nämndernas prognosticerade resultat finns de största avvikelserna hos socialnämnden med ett underskott på -22 mkr och hos barn- och utbildningsnämnden -18 mkr. För övriga nämnder är det mindre avvikelser. Både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har i samband med tidigare prognos, tagit fram och beslutat om åtgärder för att kunna nå budgeterat resultat. Dessa åtgärder har gett effekter och nuvarande prognoser pekar på bättre resultat än tidigare.

Årsprognosen för kommunkoncernen är 96 mkr att jämföra med budgeterade 108 mkr. En budgetavvikelse på -12 mkr som nästan helt beror på kommunens beräknade budgetavvikelse.

Kommunens investeringar för helåret beräknas till 306 mkr och kommunkoncernens till 884 mkr.

Pressmeddelande (pdf)

Delårsrapport

För mer information kontakta gärna:

Ingemar Samuelsson
Kommunalråd
Telefon 0522-69 61 01
E-post ingemar.samuelsson@uddevalla.se

Bengt Adolfsson
Ekonomichef
Telefon 0522-69 60 15
E-post bengt.adolfsson@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00