Fritidshem nominerade till Svenska jämställdhetspriset

Förra terminen startade de kommunala fritidshemmen utvecklingsarbetet "Våldsprevention Uddevallas kommunala fritidshem". Nu har fritidspedagogerna nominerats till Svenska jämställdhetspriset.

Många som lyssnar på föreläsning

Jämställdhetsstrateg Marcus Svensson föreläser för alla fritidspedagoger på en kompetensutvecklingsdag.

Med hjälp av våldspreventivt arbete vill personalen i kommunala fritidshem öka trygghet och trivsel och ge möjlighet för både pojkar och flickor att vara den de är.

Syftet med fritidshemmens utvecklingsarbete är att personalen ska få kunskap och verktyg till att arbeta våldspreventivt i fritidshem och skola. Våldspreventivt arbete handlar i det här fallet till stor del om att motverka traditionella könsroller och i att utmana och bryta den rådande könsordningen. Det handlar också om att göra alla i skolan, elever som pedagoger, medvetna om de omedvetna föreställningar kring genus som präglar både skolan och samhället i stort.

Arbetet har hittills bestått av ett antal föreläsningar blandat med studier och analyser av den egna verksamheten. Jämställdhetsstrateg Marcus Svensson har hållit i fortbildningen och varit expert och bollplank för pedagogernas frågor. En styrgrupp bestående av Karin Olsson, rektor, Martin Svärd, rektor, och Unni Norén, drogförebyggande samordnare, har planerat och arrangerat utvecklingsarbetets upplägg och de är mycket nöjda med arbetet så här långt. Nomineringen har skickats in av utvecklare Siren Linde i Uddevalla kommun.

- Vi är väldigt stolta över personalens engagemang och vad de har åstadkommit. De är väl värda en nominering till Svenska Jämställdhetspriset, säger Martin Svärd.

Andra kommuner som arbetat våldspreventivt har sett att arbetet har gett goda resultat för pojkar.

- Arbetet i andra kommuner har resulterat i exempelvis minskat våld och minskade skillnader mellan pojkars och flickors resultat. Vi hoppas kunna se ett liknande resultat i vår kommun.

Svenska jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse som årligen delas ut till en aktör som bidragit till ett mer jämställt samhälle. Hela 54 aktörer är nominerade i år och vinnaren presenteras på Forum Jämställdhet, Sveriges största jämställdhetskonferens, som äger rum den 30-31 januari 2019 i Luleå.

Bakgrund till nomineringen

Utvecklingsarbetet, "Våldsprevention Uddevalla kommunala fritidshem", sker med långsiktighet och som ett systematiskt kvalitetsarbete. Arbetet har på bred front:

  • medvetandegjort kommunens samtliga medarbetare i fritidshemmen om uppdraget
  • kopplat utvecklingsarbetet till grundskolans så kallade motorvägsmål, "Trygghet och studiero" och "Ökad måluppfyllelse"
  • utvecklat förståelse och medvetenhet om normer kopplat till våldsprevention och genus på global och lokal nivå, höjt kunskapsnivån om maktstrukturen mellan könen.
  • gett pedagogerna verktyg för att spegla verksamheten mot genussystemet och härskarteknikerna.
  • utvecklat det kollegiala lärande i form av nätverksträffar.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00