Upprustad Bohusbana gynnar hela Västsverige

En upprustning av Bohusbanan medför inte bara kortare restid och bättre säkerhet längs järnvägen – det kan även bli en lönsam satsning. De samhällsekonomiska nyttorna förväntas uppgå till 21 miljarder kronor enligt en ny rapport från bland annat Uddevalla kommun och Västsvenska Handelskammaren.

Bild på tåg

De samhällsekonomiska nyttorna med att bygga ut Bohusbanan är mycket stora.

Enligt Västsvenska Handelskammaren är det ovanligt att spårbundna projekt av detta slag visar så hög lönsamhet. Bakom de positiva siffrorna döljer sig kortare restider, ökad produktivitet, högre sysselsättning och ökade fastighetsvärden. De kortare restiderna står för merparten av nyttorna, 17 av de 21 miljarderna.

Ett utbyggt dubbelspår på Bohusbanan innebär att restiden minskar från 70 till 40 minuter mellan Uddevalla och Göteborg. Det innebär också att det på sikt skapas en gemensam arbetsmarknadsregion.

- Arbetspendlingen är oerhört viktig för Uddevalla, vi har en stor inflyttning och många nya företag. Vårt mål är att Bohusbanan ska ha en framskjuten position när Trafikverket presenterar nästa trafikplan 2028 och att delsträckor byggs ut under tiden, säger Ingemar Samuelsson, kommunstyrelsens ordförande.

- Ett utbyggt dubbelspår är den viktigaste utvecklingsfrågan för Uddevalla kommun, och för Västra Götalandsregionen. Den här studien stöttar de vinster vi tidigare sett vad gäller kompetensförsörjning, fastighetsvärden och restider, säger Peter Larsson, kommundirektör.

Rapporten Nyttoeffekter av en upprustad Bohusbana är framtagen av WSP och Västsvenska Handelskammaren på uppdrag av Uddevalla kommun, Stenungsunds kommun och Kungälvs kommun. Investeringskostnaden för en ny Bohusbana beräknas till cirka 19 miljarder.

Rapporten Nyttoeffekter av en upprustad Bohusbana

Läs även tidigare nyhet
Ny analys visar nytta med dubbelspår på Bohusbanan

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00