Uddevallas elever presterar bättre

Avgångseleverna i årskurs 9 inom Uddevallas grundskola har förbättrat sina resultat de senaste två åren. Meritvärdena har ökat markant i förhållande till jämförbara grannkommuner och övriga riket.

- Det är en positiv trend både för pojkar och flickor och vi ser också en positiv utveckling för utrikesfödda och nyanlända, säger verksamhetschef Peter Madsen.

Flera faktorer bidrar till det goda resultatet. Inom barn- och utbildning finns det en uttalad vilja både bland personal, förvaltning och nämnd att göra en bra skola bättre. Alla som jobbar inom grundskolan, på alla nivåer, arbetar långsiktigt för att höja kunskapsresultaten.

- Det handlar om ett lagarbete inom grundskolan och gott samarbete med förskola, gymnasium och vuxenutbildning. Genom att jobba tillsammans och göra varandra bra kan vi hjälpa eleverna att nå bättre resultat, menar Peter Madsen.

Förskolan lägger grunden till läsförmåga och matematisk begreppsförståelse. Kvalitén i förskolan är helt avgörande för barnens möjligheter att utvecklas i sin utbildning längre fram. Grundskolan har mycket att lära av förskolan, inte minst vad gäller genusarbetet.

Grundskolan samarbetar med gymnasiet i frågor som bland annat digitalisering och sommarskola. Alla Uddevallas elever har tillgång till moderna lärverktyg och duktiga pedagoger som kan, vill och vågar anpassa undervisningen för eleverna med hjälp av digitala lärarresurser.

Samarbetet med vuxenutbildningen har också betydelse. Nyanlända som studerat SFI (svenska för invandrare) har gått in som studiehandledare för elever med annat modersmål än svenska.

Två fokusområden är definierade för framtida arbete: Höjda kunskapsresultat samt ökad trygghet och studiero.

- Jag är övertygad om att grundskolans arbete med språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen, ledarskap i klassrummet och digitaliseringen kommer att vara viktiga framgångsfaktorer för att bibehålla den positiva trenden, säger Peter Madsen.

Skolverkets jämförelsetjänst för meritvärdet i årskurs 9

För frågor och synpunkter kontakta gärna:

Peter Madsen
Verksamhetschef
Telefon 0522-69 70 08

Staffan Lindroos
Förvaltningschef
Telefon 0522-69 70 94

Cecilia Sandberg
Ordförande barn- och utbildningsnämnden

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00