Uddevalla kommuns preliminära resultat för 2018 är +39 mkr

Det preliminära resultatet för 2018 är något bättre än det budgeterade resultatet på 22 mkr. Prognoserna under året har annars legat sämre än budgeterat resultat.

Stadshuset i vinterskrud

Resultatet bättre än budget

En stor orsak till att kommunen nu redovisar ett bättre resultat med 17 mkr än budget är realisationsvinster vid försäljning av mark (14 mkr netto).

Nämnderna redovisar ett resultat på -18 mkr, vilket är bättre än tidigare prognoser under året. Öronmärkta medel, avsedda för ökad drift av nytt badhus och för kommande investeringar, förbättrar resultatet med 33 mkr då de inte behövt användas under året.

Nämnderna -18 mkr jämfört med budget

I nämndernas resultat finns de största avvikelserna hos socialnämnden med ett underskott på -23 mkr, hos barn- och utbildningsnämnden med ett underskott på -3 mkr samt på kommunstyrelsen som visar överskott på 4 mkr. Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen har i samband med tidigare prognoser, tagit fram och beslutat om åtgärder för att kunna nå budgeterat resultat. Dessa åtgärder har gett effekter och resultatet har blivit bättre än tidigare prognoser pekat på.

För övriga nämnder är det mindre avvikelser. Kommunfullmäktige redovisar 0,4 mkr i överskott, kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 2 mkr och samhällsbyggnadsnämnden överskott på 1 mkr. Socialnämndens underskott på -23 mkr beror främst på ökade kostnader för familjehemsplaceringar och institutionsvård inom individ-och familjeomsorgen samt på fortsatta underskott inom hemtjänsten. Barn- och utbildningsnämndens underskott är på totalt -3 mkr och återfinns inom grundskola/fritidshem och gymnasieskolan.

Högre finansnetto men sämre utfall av skatt och generella statsbidrag
Finansnettot är 6 mkr bättre jämfört med budget. Det beror framförallt på en återbäring från Kommuninvest med 8 mkr. Skatteintäkter och generella bidrag blev 13 mkr sämre än budget.

Investeringar

Investeringsutgifterna uppgår totalt till 344 mkr för året. Flera nybyggnationer är igång såsom Källdalsskolan och nya förskolor på Kurveröd och Sundstrand. Kungsgatans ombyggnad är färdig medan arbetet med Kungstorget pågår. Kajförstärkningar samt komponentutbyten i befintliga fastigheter är andra större utgifter under året.

Pressmeddelande »

För mer information kontakta gärna: kommunalrådet Ingemar Samuelsson, telefon 0522-69 61 01, e-post ingemar.samuelsson@uddevalla.se, eller ekonomichef Bengt Adolfsson, telefon 0522 - 69 60 15, e-post bengt.adolfsson@uddevalla.se.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00