Nu tas träden ned längs Göteborgsvägen

Denna vecka börjar arbetet med att ta ned samtliga träd i allén längs Göteborgsvägen. Björkarna har uppnått sin livslängd och många av dem är i så dåligt skick att de utgör en risk för allmänheten. Under året ska en ny trädallé planteras.

En av de kvarvarande björkarna längs Göteborgsvägen, med hus i bakgrunden.

Nu tas de kvarvarande träden ned i allén längs Göteborgsvägen. En ny trädallé börjar planteras under sensommaren.

- Vi kommer att ta ned björkarna, kvista dem och därefter lägga stammarna i en faunadepå vid Skeppsviken enligt krav från länsstyrelsen. Trädfällningen kommer att ske vid tider när det är mindre trafik och vi kommer att använda trafikvakter som reglerar trafiken, säger Fredrik Stengavel, gatu- och parkchef.

Arbetet med att ta ned träden kommer att pågå i som mest två veckor, men är beroende av vädret.

Uddevalla kommun har fått dispens att ta bort trädallén, men länsstyrelsen kräver att den biologiska mångfalden bevaras genom att spara på trädens stammar och lägga dem i så kallade faunadepåer i soligt läge. Där får smådjur, insekter, lavar och svampar en god miljö att leva i. Kravet är också att trädallén ska återplanteras med inhemska trädslag.

När tjälen släpper fortsätter arbetet med att ta bort björkstubbar, byta ut all jord i mittremsan längs Göteborgsvägen och anlägga en ny markbädd. Under sensommaren startar planteringen av nya träd. Enligt beslut i samhällsbyggnadsnämnden ska den södra delen från Hästepallarna fram till infarten mot Bohusgården planteras med björk och resterande del ska planteras med pelarek.

- Pelarek är ett tåligt, långlivat och långsmalt träd som lämpar sig väl i trafikmiljö, och det är ett bra boträd för fåglar och insekter. Vi kommer också att plantera ängsblommor på mindre delar av markbädden i allén för att öka den biologiska mångfalden. I övrigt blir det lågväxande buskar och marktäckande örter som inte kräver så mycket skötsel, säger Sofia Ström, kommunekolog.

Den nya trädallén kommer att ge en säkrare trafiksituation med bättre sikt.

- Det här blir en vacker allé som Uddevallaborna kan känna sig stolta över, säger Sofia Ström.

Läs tidigare nyhet Ny trädallé på Göteborgsvägen

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00