Ny kvalitetsmätning av Uddevalla kommun

Årets undersökning av Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) visar att Uddevallas resultat ligger ungefär på genomsnittet. Bäst resultat får Uddevalla inom området service, där kommunen ligger bland de 25 procent bästa i landet. Uddevalla är också bland de främsta kommunerna vad gäller andel gymnasieelever med examen inom 4 år, men uppvisar sämre resultat vad gäller elevernas kunskaper i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3, samt i matematik i årskurs 6.

En kvinna sitter vid ett skrivbord med skärm framför sig och pratar i telefon med headset

Uddevalla är bland landets 25 procent bästa kommuner vad gäller att svar på e-post och svar på enkel fråga via telefon. Här en bild från kommunens kontaktcenter.

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) som genomförs av Sveriges kommuner och landsting är en bred undersökning som 260 av landets kommuner valt att delta i. Underlaget används till att jämföra resultat och utveckla styrning och kvalitet. Det är 7:e gången Uddevalla deltar i KKiK.

KKiK delas in i tre områden: Barn och unga, Stöd och omsorg och Samhälle och miljö.

Inom området Samhälle och miljö visar Uddevalla mycket goda resultat inom området service. Andelen som får svar på e-post inom en dag ligger högt, 96 procent (jämfört med 98 procent förra mätningen), bland de 25 procent bästa kommunerna. Detsamma gäller för andelen som tar kontakt med kommunen per telefon och får svar på en enkel fråga, resultatet har ökat från 61 procent i förra mätningen till 67 procent, även här ligger Uddevalla högt jämfört med andra kommuner. När det gäller andelen som upplever gott bemötande vid kontakt med kommunen har resultatet minskat från 79 till 77 procent vilket ligger under medelvärdet för de deltagande kommunerna, 85 procent.

Inom området Barn och unga visar undersökningen för Uddevallas del flera positiva resultat. Bland annat har antalet inskrivna barn per årsarbetare inom förskolan minskat från 5,4 till 5,0. Antalet elever som är behöriga till yrkesprogram har gått upp från 81,2 till 82,1 procent. När det gäller andelen gymnasieelever med examen inom 4 år har siffran ökat från 74,9 till 76,8 procent – här ligger Uddevalla bland de 25 procent bästa kommunerna. Samtidigt har andelen elever i årskurs 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk minskat från 72 till 66 procent, där genomsnittet ligger på 71. Andelen elever i årskurs 6 med lägst betyget E i matematik har minskat från 89 till 83,7 procent, vilket ligger under medelvärdet för de deltagande kommunerna, 88 procent.

Inom Stöd och omsorg har väntetiden från beslut till insats avseende boende enligt LSS minskat kraftigt, från 188 dagar till 32, här hamnar Uddevalla bland de 25 procent bästa kommunerna. Samtidigt har kvalitetsaspekten på LSS grupp- och serviceboende minskat från 76 till 66 procent. Väntetiden från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende har ökat från 22 till 42 dagar, och kvalitetsaspekter på särskilt boende äldreomsorg har minskat från 61 till 57 procent. Samtidigt visar brukarundersökningar att Uddevalla ligger ungefär på genomsnittet för de deltagande kommunerna, 81 procent är nöjda med sitt särskilda boende och 91 procent är nöjda med sin hemtjänst.

Läs hela KKiK på SKL:s sida

Mer statistik i Kommun- och landstingsdatabasen

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00