1558 invånare svarade på medborgarundersökning

Nu är resultatet klart från höstens medborgarundersökning. Sammanlagt svarade 1 558 invånare på vad de tycker om Uddevalla som en plats att leva och bo på, hur de upplever kommunens verksamheter samt möjlighet till inflytande.

Flygbild över Uddevalla centrum i kvällsljus

Nu är resultatet från medborgarundersökningen klart.

Undersökningen genomfördes under hösten mellan 23 augusti och 5 november. Ett slumpmässigt urval på 4 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och svarsfrekvensen blev 37 procent. Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och är ett av flera verktyg för att få en bild av hur Uddevallas invånare ser på sin kommun. Sammanlagt har 111 kommuner i landet genomfört samma medborgarundersökning.

Vad gäller Uddevalla som en plats att leva och bo på, så hamnar Uddevalla på index 54, genomsnittet för de deltagande kommunerna är 62. Det är främst förbättringar inom områdena trygghet samt bostäder som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Region-Index för Uddevallas del.

Det sammantagna värdet för hur invånarna upplever kommunens verksamheter ligger på totalindex 50, genomsnittet för de deltagande kommunerna är 56. Det är främst förbättringar inom äldreomsorgen, gator och vägar, grundskolan samt miljöarbete som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index.

Värdet för invånarnas bedömning av inflytande över kommunala beslut och verksamheter ligger på index 37, genomsnittet är index 42. Det är främst förbättringar inom områdena påverkan samt förtroende som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index.

Läs hela rapporten från Statistiska centralbyrån

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00