Kommunen ställer krav på Trafikverket om vägbuller

Många invånare i Ljungskile bor i fastigheter med höga ljudnivåer från väg E6 och flera upplever sig störda av buller. Samhällsbyggnadsnämnden har nu förelagt Trafikverket om att anlägga bullerreducerande asfalt på sträckan mellan Lyckornamotet och Ljungskilemotet.

Bild på E6 som går genom Ljungskile

Vägbuller från E6 är något som stör många invånare i Ljungskile.

Kommunen kräver att den bullerreducerande asfalten ska finnas på plats senast 20 månader efter att beslutet vunnit laga kraft. 

Uddevalla kommun kräver också att Trafikverket utreder hälsonytta och kostnad för bullerreducerande asfalt på ytterligare 1,5 kilometer av E6 från Lyckornamotet och söderut. Trafikverket ska även utreda hälsonytta och kostnad för att sätta upp bullerskärmar längs motorvägen på tre sträckor om vardera 1,8-2,6 kilometer. Senast fem månader efter att beslutet vunnit laga kraft ska dessa utredningar ha inkommit till kommunen.

Samhällsbyggnadsnämndens föreläggande till Trafikverket syftar till att uppnå en bättre ljudmiljö för invånarna i Ljungskile. Buller är ett utbrett folkhälsoproblem som påverkar människors hälsa och möjlighet till god livskvalitet. Buller kan, utöver att människor blir störda, även orsaka sömnstörningar, försämrad inlärning och prestation, samt leda till skadliga effekter på hjärta och kärl.

Kommunens beslut har kungörelsedelgivits hos Post och inrikes tidningar från den 8 mars med kungörelse-id K138031/19.

Mer information om vägbuller i Ljungskile

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag (pdf) Pdf, 151.2 kB.

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse (pdf) Pdf, 158.8 kB.

Karta över sträcka med krav på bullerreducerande asfaltsbeläggning (pdf) Pdf, 2.1 MB.

Karta över sträcka med krav på att utreda hälsonyttan och kostnaden av bullerreducerande asfaltsbeläggning (pdf) Pdf, 1.8 MB.

Karta över sträckor med krav på att utreda hälsonyttan och kostnaden av bullerskärmar (pdf) Pdf, 2 MB.