Så kan vi gynna biologisk mångfald

Klimatförändringar påverkar även den biologiska mångfalden. Ett varmare klimat leder till att vi får en helt annan miljö för växter och djur, vilket innebär att vissa arter kan minska i antal eller dö ut. Men vi kan alla hjälpas åt att bevara den viktiga biologiska mångfalden.

Sofia Ström står vid ett träd i en skog med mossa

Kommunen arbetar på många olika sätt för att bevara den biologiska mångfalden, säger kommunekolog Sofia Ström.

- Vi människor är beroende av friska ekosystem för vår överlevnad. I kommunen jobbar vi på många olika sätt för att gynna den biologiska mångfalden. Ett exempel är röjningar i tätortsnära skog, då vi ofta lämnar kvar rishögar så att insekter, igelkottar och andra djur ska ha en chans att bo i dem, säger Sofia Ström, kommunekolog.

Kommunen arbetar kontinuerligt för att inrätta nya naturreservat, sköter om stora äldre träd som är rika på arter så att de får mer ljusinsläpp och mindre konkurrens, använder betesdjur i en del av reservaten för att hålla landskapet öppet och återplanterar alléer med olika sorters träd. Som privatperson kan du exempelvis plantera blommande buskar och träd i din trädgård, bygga eller köpa ett insektshotell och handla ekologiskt för att gynna den biologiska mångfalden.

Biologisk mångfald kan också lindra klimatförändringarnas effekter. Bland annat dämpar våtmarker effekter av översvämningar, träd tar upp och lagrar koldioxid och skogar med många olika trädarter klarar torka bättre och minskar risk för skogsbränder.

Årets klimatmanifestation Earth Hour sätter fokus på att klimatutsläppen måste hejdas och att den snabba minskningen av biologisk mångfald måste stoppas för att få en hållbar framtid.

Läs mer om Earth Hour och vad som sker i Uddevalla inför Earth Hour.

Fler klimattips på uddevalla.se/klimat

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00