Projektet välfärdsteknik inom funktionshinderområdet

Projektet "Välfärdsteknik med inriktning mot IKT inom funktionshinderområdet" startade i januari 2016 och pågick till december 2018. Uddevalla deltog tillsammans med andra kommuner inom Fyrbodal. Projektet var ett samverkansprojekt som bestod av ett forskningsprojekt och ett utvecklingsprojekt.

Deltagare i projektet

Deltagare i projektet

Forskningsprojektet drevs av forskare vid BUV (barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön) på Högskolan Väst.

Utvecklingsprojektet drevs i samarbete mellan Fyrbodals kommunalförbund kommunerna; Mellerud, Munkedal, Orust, Tanum, Uddevalla och Vänersborg. LSSboendet Mandolinvägen och den dagliga verksamheten Österängens vaktmästargrupp ingick i projektet.

Syftet med projektet

Genom personalens ökade kunskap och trygghet avseende välfärdsteknik ges möjlighet och förutsättningar att öka brukares självständighet och delaktighet. Detta gjordes via samordnare i välfärdsteknik (SIV:are) som genom att stötta och motivera personal i användandet av välfärdsteknik, exempelvis surfplattor/appar.

Resultatet av projektet

  • På individnivå gett flera goda exempel på ökad delaktighet och/eller självständighet för enskilda brukare som deltagit i projektet.
  • På gruppnivå har det inneburit att berörd personal fått ökad kunskap och intresse för välfärdsteknik och dess användningsområde.
  • På organisatorisk nivå handlar det om metodutveckling och att kunna ge förutsättningar för personal att arbeta med välfärdsteknik utifrån fokus på brukarna.
  • De svårigheter och hinder som stötts på men också de framgångsfaktorer som lyfts i projektet tas med i det vidare arbetet.
  • Ett fortsatt arbete återstår men projektet har hjälpt brukare, medarbetare och organisation att ta några steg i rätt riktning.

Vad händer framöver

  • Nätverksträffarna fortlöper med de kommuner som varit aktiva i projektet, där Fyrbodals Kommunalförbund är sammankallande.
  • En inbjudan har också gått ut till de resterande kommunerna i Fyrbodal med förhoppning om fler kommuners deltagande.
  • Planering pågår hur Uddevallas arbete med välfärdsteknik utifrån brukarfokus ska fortsätta och implementeras i befintlig struktur och organisation

Till rapporten ”Samordnare inom välfärdsteknik & IKT för att främja självständighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättningar Ett samverkansprojekt”

För mer information kontakta gärna:
mia.gullmarsvik@uddevalla.se
therese.an.andersson@uddevalla.se
maria.klamas@fyrbodal.se