Tillfälligt bad placeras i Sörvik

Kommunstyrelsen beslutade igår onsdag att ett tillfälligt bad ska placeras i Sörvik under tiden som Uddevallas nya badhus byggs. Det tillfälliga badet kommer att ersätta nuvarande Walkesborgsbadet, som ska rivas för att ge plats åt Uddevallas nya badhus.

Översiktsbild över den tomtmark som ligger i Sörvik, väster om Friskis&Svettis med Stadshuset i bakgrunden

Det tillfälliga badet kommer att placeras i Sörvik.

Den aktuella tomten för det tillfälliga badet heter Sörvik 1:36 och ligger väster om Friskis- och svettisanläggningen i Sörvik och omfattar drygt 7000 kvadratmeter. Kommunen äger marken och har full rådighet över den.

På denna plats finns byggrätt för industriändamål, det finns vatten- och avloppsledning inom rimligt avstånd, goda parkeringsmöjligheter, gång- och cykelväg, kollektivtrafik med anslutande övergångsställen och fjärrvärmeledning i närheten. Marken bedöms ha låg risk för markföroreningar.

Kommunstyrelsen beslutade igår onsdag att tillfälligt bad ska placeras på fastigheten Sörvik l:36.

Läs även pressmeddelande från Samverkansmajoriteten 2019-03-27

Kommunstyrelsens protokoll

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00