Uddevalla förbättrar service till företag

Igår onsdag presenterade Sveriges kommuner och landsting (SKL) Öppna jämförelser- företagsklimat 2018, en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Uddevalla kommun har stadigt förbättrat sitt resultat, från Nöjd kund-index 63 för år 2014 till index 73 för 2018, vilket tyder på att företagen blir allt mer nöjda med kommunens service.

Flygbild över centrala Uddevalla

Uddevalla kommun förbättrar sin service till företagen.

SKL:s servicemätning omfattar företag som haft kontakt med kommunen under 2018 och omfattar sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljötillsyn, livsmedelstillsyn samt serveringstillstånd. Sammanlagt deltar 184 kommuner i undersökningen. I mätningen bedöms information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Servicemätningen i Uddevalla under 2018 omfattar totalt 236 ärenden där företag varit i kontakt med Uddevalla kommun, svarsfrekvensen är 52 procent. Index för kommunens service har ökat med två enheter sedan senaste mätningen 2017. Uddevallas indexvärde 73 ligger inom ramen för ett högt betygsvärde och betraktas som godkänt.

Inom området bygglov har en kraftig förbättring skett jämfört med förra mätningen, från index 63 till index 73. Inom bygg- och miljöprövningen har kommunen arbetat hårt med att utveckla service och rådgivning gentemot företagarna. Några exempel är digitalisering av ärendehanteringssystemet, digitalt nöjdhetssystem för att få information om förbättringsönskemål och för att se hur nöjda företagen är med den service de fått, digitalt bokningssystem för rådgivning samt särskilda handläggare för företagsärenden.

Inom övriga områden har Uddevalla höga indexvärden för brandskydd (86), serveringstillstånd (80) och livsmedelskontroll (79) samt något lägre inom miljötillsyn (60) och markupplåtelse (59).

Uddevalla kommun har genomfört SKL:s utbildningssatsning ”Förenkla - helt enkelt” för att förbättra sin service och sina företagskontakter. Andra satsningar är företagslotsar som underlättar och förenklar näringslivets kontakter med kommunen, samt regelbunden och aktiv dialog med näringslivet för att ytterligare förbättra kommunens service.

Mer information och hela servicerapporten på SKL:s hemsida