Ångbåtskajen på norra sidan av Bäveån

Nu är det beslutat att kommunen ska starta skredsäkringen av Ångbåtskajen längs Bäveån vid Museiparken. Prioriteringen innebär att allmänheten kan använda platsen under tiden projektgruppen jobbar vidare med den permanenta kajlösningen med ett översvämningsskydd.

Ångbåtskajen

Ångbåtskajen längs Bäveån vid Museiparken.

- Vi tycker att det är ohållbart att stänga av ett område med så stort allmänintresse så här länge, säger Christine Gunnarsson och Jonas Sand som är projektledare.

Anledningen till att kajen är avstängt är att den är i mycket dåligt skick med en påtaglig risk för skred. Projektet har därför kontaktat Länsstyrelsen för att undersöka om kommunen kan få tillstånd att utföra en akut åtgärd i området för att avvärja skredrisken.

Christine Gunnarsson och Jonas Sand berättar att det hade varit bra att bygga översvämningsskyddet direkt men att det behövs mer tid för att utreda lösningar för att ta hand om vattnet som kommer från insidan av kajen via till exempel skyfall och dagvattenledningar. Det tar också lång tid att projektera och söka tillstånd för att bygga en permanent kajlösning med ett översvämningsskydd.

En akut skredsäkring innebär att en avsläntning görs cirka 13 meter in i parken. I syfte att allmänheten ska kunna använda platsen som mötesplats och vid till exempel arrangemang.

Idéskiss Ångbåtskajen

Idéskiss om gestaltning av skredsäkring av Ångbåtskajen.

- Förslaget är en lösning som till stora delar ändå kommer att behöva genomföras och den förhindrar inte framtida byggnation av den permanenta lösningen, berättar Christine Gunnarsson.

Genomförandet av en akut skredsäkring beräknas ta omkring fem månader. Vilket skulle innebära att Ångbåtskajen skulle vara säker att öppna och använda under hösten 2019.

Skredsäkring av Badhuskajen, på södra sidan av Bäveån, pågår för fullt. Arbetet förväntas vara klart innan sommaren vilket innebär att den avstängningen äntligen tas bort.

Bäveåns kajer i Uddevallas inre hamn har varit avstängda sedan sommaren 2016 på grund av skredrisk.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00