Samverkansmajoriteten presenterade budgetförslag

På tisdagen presenterade Samverkansmajoriteten sitt förslag till budget för 2020 och flerårsplan för perioden 2020-2022. Kommunens verksamheter behöver spara 80 miljoner kronor under nästa år. Skatten kommer att vara oförändrad.

Samverkansmajoriteten står i den nya trappan vid Hasselbackshuset.

Jonas Sandwall (KD), Jarmo Uusitalo (MP), Mikael Staxäng (M), Rolf Jonsson (L), Christer Hasslebäck (UP) och Elving Andersson (C) presenterade Samverkansmajoritetens förslag till budget.

Uddevalla kommun står inför stora demografiska utmaningar under de närmsta åren på grund av att antalet äldre och antalet barn ökar snabbare än antalet personer i yrkesverksam ålder. Detta gör att kommunens kostnader blir större än kommunens inkomster. Fram till år 2022 ökar kommunens kostnader med 200 miljoner kronor.

- För första gången på länge har vi inget överskott att fördela till nämnderna. Vi måste istället arbeta på ett smartare sätt och öka samarbetet mellan nämnder och förvaltningar, digitalisera, effektivisera och omorganisera för att kunna spara 80 miljoner redan under nästa år, säger Christer Hasslebäck, ordförande i kommunstyrelsen.

Besparingen på 80 miljoner kronor motsvarar 1,65 procent av kommunens totala kostnader på 4,8 miljarder.

De demografiska förändringarna innebär att fler anställda kommer att behövas i kommunens verksamheter. Samtidigt kommer digitalisering och effektivisering medföra att anställda kan omplaceras till nya arbetsuppgifter.

Effektiviseringarna kan kräva olika former av kapitalinsatser, därför reserveras 45 miljoner kronor för att kunna avsätta medel till sådana satsningar under 2020.

Nämndernas ekonomiska ramar:

  • Kommunfullmäktige (10,7 mkr) och valnämnden (0,1 mkr): Oförändrad kostnadsram, prioriteringar inom befintlig ram
  • Kommunstyrelsen (224,6 mkr) Satsningar och fokusområden:
    Vidareutbildning och kompetenshöjning, Fossilfritt Uddevalla 2030, Välfärd 2030 strategi: Arbetsmarknad, tillväxt, entreprenörskap & innovation, Integration 2030 strategi: Integration, segregation och hedersförtryck, Bra företagsklimat
  • Socialnämnden (1364,8 mkr) Satsningar: Möjliggöra hemmaplanslösningar, återskapa palliativa platser, förebyggande insatser med stöd i evidens, Äldrecentrum, samlad, samordnad äldreomsorg som bygger på olika boendeformer styrt utifrån det behov av vård och omsorg som behövs.
  • Barn och utbildningsnämnden (1435,6 mkr) Satsningar: Bättre resursutnyttjande av lokaler, lärarassistenter implementeras, förebyggande och socialt hållbart arbete, bibehålla lågt antal barn i barngrupperna
  • Samhällsbyggnadsnämnden (94,3 mkr) Satsningar på en effektivare lokalförsörjning för att uppnå maximalt samnyttjande av lokaler, effektivisera myndighetsutövning för att åstadkomma snabbare processer i dialog med de berörda, effektivisera planprocessen samt förnyelsearbetet av föråldrade planer.
  • Kultur och fritid (139 mkr) Satsningar: samverka i lokalutnyttjande, samverka med andra nämnder när det gäller barn och ungdomars välbefinnande, se över fritidsstrategin och idrottsanläggningarna

Samverkansmajoritetens budget och flerårsplan (pdf) Pdf, 958.2 kB.

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om kommunens budget och flerårsplan, vilket sker torsdag 13 juni.

För mer information, kontakta gärna:

Christer Hasslebäck (UP)
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon 0522-69 61 01

Jarmo Uusitalo (MP)
Förste vice ordförande kommunstyrelsen
Telefon 0522- 69 61 02