Så arbetar förskolor för likabehandling

Varje läsår arbetar förskolorna med två till tre prioriterade målområden från läroplanen. Ett av läsårets prioriterade mål har handlat om att barnen ska få förståelse för alla människors lika värde. Förskolorna i centrum prövar just nu ett nytt arbetssätt kring målet för att höja kompetensen och öka likvärdigheten mellan förskolorna.

Barn som sitter vid ett bord och målar på ett papper med pensel i munnen

Hur känns det att måla med munnen?

Det är förskolorna Rosenhäll, Äsperöd, Hönseberget, Skansen, Karlsberg, Ängabo och Bleket som börjat arbeta tillsammans för att barnen ska få så god undervisning som möjligt i likabehandlingsfrågorna. Sedan i januari har representanter från förskolorna träffats i Team Centrums likabehandlingsgrupp och diskuterat frågor som uppstått på förskolorna under arbetets gång.

- Alla förskolor har lite olika perspektiv så de här mötena ger alltid nya och värdefulla infallsvinklar för undervisningen. Det är ett jättebra sätt att lära av varandra, sprida kunskaper och skapa likvärdighet förskolorna emellan, säger Tina Rosén, förskollärare på Rosenhälls förskola.

Utgångspunkt för arbetet är boken ”Normkreativitet i förskolan: om normkritik & vägar till likabehandling” av Karin Salmson och Johanna Ivarsson. Boken tar bland annat upp de olika diskrimineringsgrunderna och föreslår såväl praktiska övningar med barnen som teoretiskt diskussionsmaterial för personalen. Alla som arbetar i förskolorna läser boken, prövar de praktiska övningarna med barnen och diskuterar arbetet i arbetslagen.

På förskolorna har barnen fått pröva aktiviteter som att måla med munnen eller foten, eller att måla med förbundna ögon. Personalen har valt ut normkritiska böcker för högläsning och diskussioner med barnen och försöker granska och förändra förskolemiljön genom att exempelvis ändra vilka människor som representeras i miljön.

- Det här arbetet är ett främjande och förebyggande arbete med fokus på värdegrund, förhållningssätt och demokrati. Barnen tycker de här frågorna är intressanta och de har en stor acceptans för olikheter. Vi märker ibland att barnen lär sina föräldrar i de här frågorna, säger Pauline Andrésen, förskollärare på Äsperöds förskola.

I Team Centrums likabehandlingsgrupp träffas sedan ett trettiotal pedagoger från alla de medverkande förskolorna för att diskutera bokens kapitel utifrån de frågor och dilemman som uppstått på förskolorna. På så vis kan förskolorna utveckla undervisningen och skapa gemensamma synsätt och riktlinjer.

- Tillsammans lär vi oss granska vår egen verksamhet normkritiskt och se på de här frågorna utifrån ett barnperspektiv. Det är ett långsiktigt arbete och lärande, säger Inger Ferm Karlsson, barnskötare på Blekets naturförskola.

Förskolans prioriterade mål

Det är barn- och utbildningsnämnden som utifrån vad förskolorna redovisar i sin verksamhetsberättelse väljer ut vilka mål i läroplanen som ska prioriteras. Dessa mål fungerar som ett paraply för förskolornas undervisning under läsåret. Förskolorna planerar själva hur de styr undervisningen mot målet. Förskolan arbetar med alla mål i läroplanen, men vissa utvalda mål är prioriterade.

Målet för likabehandling, som är ett av tre prioriterade mål, är följande:

- Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. (ur Läroplan för förskolan 98)

Diskrimineringsgrunderna

  1. Kön
  2. Könsöverskridande identitet eller uttryck
  3. Etnisk tillhörighet
  4. Religion eller annan trosuppfattning
  5. Funktionsnedsättning
  6. Sexuell läggning
  7. Ålder

För mer information kontakta gärna:

Rose-Marie Kinnander-Johannisson
Förskolechef
rose-marie.kinnanderjohannisson@uddevalla.se

Sara Ek
Förskolechef
sara.ek@uddevalla.se

Marie Aronsson
Förskolechef
marie.aronsson@uddvalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00