Webbundersökning visar stort samhällsintresse hos Uddevallaborna

Gator och vägar, grundskola, idrotts- och motionsanläggningar, gång- och cykelvägar, kultur samt äldreomsorg. Det är områden som många vill ha information om, visar resultatet av en webbenkät där 296 personer svarade.

Många människor som går över ett övergångsställe

Gator och vägar är något som intresserar Uddevallaborna, visar en webbenkät.

Webbenkäten genomfördes vid årsskiftet för att se hur intresserade Uddevallaborna är av information om kommunens verksamheter i form av kvalitet, resultat, mål och siffror som beskriver vad kommunen gör. Information om enkäten publicerades bland annat på uddevalla.se och på facebook.

Bland de som svarat uppger cirka 70 procent att de vill få information om kommunens kvalitet och resultat och det grundar sig oftast i ett generellt intresse för samhällsfrågor. Helst vill de svarande ha information via facebook men också via nyheter på uddevalla.se.

- Enkätresultatet stärker de trender vi redan ser av vad människor generellt är intresserade av. Svaren ger en väldigt översiktlig bild och för att kunna dra djupare slutsatser behövs fler svarande och fördjupade frågeställningar. Men vi kommer att väga in de synpunkter vi fått in i utvecklingen av vår information om kvalitet, resultat och jämförelser på uddevalla.se, säger Nina Möller, utvecklare kommunledningskontoret.

Mer information om kvalitet, resultat och jämförelser

Du kan prenumerera på nyheter från uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00