Prognosen för 2019 är ett underskott på 2 mkr

Delårsrapport april 2019 för Uddevalla kommun. Kommunens resultat till och med april uppgår till -35 mkr. Det budgeterade periodresultatet uppgår till -63 mkr. Skillnaden mot budget beror framförallt på nytt löneavtal där kostnadseffekterna kommer senare under året. 

Sedlar i olika valörer

Delårsrapport april 2019 för Uddevalla kommun

Budgetavvikelsen för nämndernas verksamheter uppgår till -9 mkr. Flera nämnder visar negativa budgetavvikelser för perioden där Socialnämnden och Barn-och utbildningsnämnden redovisar de största avvikelserna.

Resultatet för kommunkoncernen (det vill säga inklusive bolag, stiftelser och kommunalförbund) uppgår till 11 mkr. Förutom kommunens resultat på -35 mkr uppgår resultatet för Uddevalla Energi AB till 36 mkr, Uddevallahem 10 mkr, Uddevalla Hamnterminal AB 2 mkr och Ljungskilehem 1 mkr. Uddevalla Turism AB och Uddevalla Omnibus AB redovisar vardera ett underskott, -2 respektive -1 mkr.

Investeringar

Kommunens investeringar uppgår till 168 mkr och kommunkoncernens till 277 mkr. Merparten av koncernföretagens investeringar återfinns inom Uddevallahem, Uddevalla Energi AB och Uddevalla Vatten AB.

Invånarantal

Invånarantalet har under årets första fyra månader ökat med cirka 190 personer och uppgår 2019-04-30 till drygt 56 450 invånare.

Helårsprognos

Helårsprognosen för kommunens resultat är -2 mkr att jämföra med det budgeterade resultatet på +3 mkr. I budgetavvikelsen på -5 mkr ingår underskott för nämnderna med

-26 mkr. Det finns centrala öronmärkta medel som inte kommer att förbrukas under året vilket gör att det totala underskottet minskar för kommunen. De öronmärkta medlen är avsedda för ökad drift av nytt badhus samt för investeringar som inte kommit igång. I övrigt ger generella statsbidrag och skatteintäkter en avvikelse med -12 mkr, lägre pensionskostnader och arbetsgivaravgift +10 mkr samt bättre finansnetto +4 mkr.

I nämndernas prognosticerade resultat finns avvikelser hos socialnämnden med ett underskott på -11 mkr, barn- och utbildningsnämnden -11 mkr och samhällsbyggnadsnämnden -7 mkr. För övriga nämnder är det mindre avvikelser. Centralt föreslagna åtgärder i form av restriktioner vid nyanställningar och för anskaffning av varor och tjänster föreslås för att vända den ekonomiska utvecklingen. Detta sker parallellt med nämndernas egna åtgärder för att kunna nå budgeterat resultat framöver.

Årsprognosen för kommunkoncernen är 87 mkr att jämföra med budgeterade 93 mkr. En budgetavvikelse på -6 mkr som beror på kommunens beräknade budgetavvikelse.

Kommunens investeringar för helåret beräknas till 593 mkr och kommunkoncernens till 1 102 mkr.

Pressmeddelande Pdf, 54.9 kB. »

Delårsrapporter »

För mer information kontakta gärna:

Kommunalrådet Christer Hasslebäck, telefon 0522-69 61 01,
e-post christer.hassleback@uddevalla.se, eller
ekonomichef Bengt Adolfsson, telefon 0522 - 69 60 15, e-post bengt.adolfsson@uddevalla.se.