Nytt naturreservat i Uddevalla kommun

Stora Höghult är ett nytt naturreservat i Uddevalla och Färgelanda kommuner. Reservatet ligger norr om Lane Fagerhult, på gränsen mellan de båda kommunerna, och innehåller gammelskog med tall- och granbestånd som är 100-200 år gamla.

Bild på ekollon och ekblad

I det nya naturreservatet finns tall och gran, men också lövträd som ek, asp, björk, klibbal, rönn och hassel. (bilden visar ek i annan skog)

Länsstyrelsen skriver att naturreservatet Stora Höghult hyser höga biologiska bevarandevärden främst på grund av att skogen är orörd och har stort inslag av äldre träd och mycket död ved. Opåverkade gammelskogar är sällsynta i dagens moderna skogslandskap, och de är refuger för arter som är tillbakaträngda i den mer intensivt brukade skogsmarken.

Inom naturreservatet Stora Höghult finns flera olika naturmiljöer. Där växer förutom tall och gran även asp, björk, klibbal, rönn, hassel och ek. Två vattendrag korsar reservatet och delar av marken är kalkpåverkad. I området förekommer flera rödlistade arter och signalarter som är knutna till opåverkade skogsmiljöer, kontinuerligt fuktiga miljöer och kalkpåverkade miljöer. Reservatet är 43 hektar stort.

Länsstyrelsen beslutade 28 februari att bilda det nya naturreservatet, men detta överklagades. Regeringen fattade den 19 juni beslut om att inte ta upp överklagandet till prövning.

Karta över naturreservatet Stora Höghult Pdf, 702.6 kB.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00