Detaljplan på gång för nya brandstationen

Uddevallas nya brandstation planeras till tomtmarken mellan Västgötavägen och Exercisvägen nära riksväg 44. Nyligen fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om att godkänna den detaljplan som tagits fram för området. Antagandet av detaljplanen ska göras av kommunfullmäktige 11 december.

Illustration över tomtmarken med förslag på hur byggnader kan placeras

Här är ett exempel på hur tomtmarken för nya brandstationen skulle kunna disponeras. Illustration: Mats & Arne arkitektkontor AB. (Klicka för större bild)

Tomtområdet för nya brandstationen ligger nära Kurödsmotet och är tillräckligt stort för att inrymma byggnader, idrottsplats och parkering för räddningstjänsten. I arbetet med den nya detaljplanen har ett antal utredningar genomförts. Bland annat en geoteknisk undersökning om skredrisk, dagvattenutredning, bergteknisk undersökning vad gäller risk för bergras, naturvärdesinventering av växt- och djurlivet i området, arkeologisk undersökning samt trafikutredningar.

Slutsatsen är att platsen lämpar sig väl för byggnation av en ny brandstation. Markområdet innehåller mycket begränsad omfattning av markföroreningar, och det finns inga arkeologiska fynd som begränsar markens användning.

För att hålla ett säkerhetsavstånd till Idaberget ligger markområdets norra tomtgräns några meter söderut i detaljplanen. På Idaberget lever häckande korpar som behöver skyddas, och bergets sydsluttning kräver omfattande bergsäkrande åtgärder om marken som ligger precis intill berget ska användas.

Detaljplanen förutsätter att det byggs en ny infartsväg från Västgötavägen till Exercisvägen i höjd med avfarten till Fossumsbergsvägen. Där finns förslag på att bygga en rondell på Västgötavägen för att få ett bra trafikflöde.

I november kommer detaljplanen upp som ett ärende i kommunstyrelsen och därefter ska kommunfullmäktige ta det slutgiltiga beslutet. Om detaljplanen antas av kommunfullmäktige 11 december, får den laga kraft i mitten av januari 2020.

Mer information om detaljplan för brandstation