Uddevalla kommun och Exxon Mobil i ny överenskommelse

Uddevalla kommun och Exxon Mobil Sverige AB har skrivit under en avsiktsförklaring om skredsäkring, ny kaj och fortsatt arrendeavtal i Uddevalla. Avsiktsförklaringen gäller det område där Exxon Mobil idag arrenderar mark vid Lövåsberget.

Avsiktsförklaringen skrivs under av Jarko Stenros, vd Exxon Mobil och Christer Hasslebäck, kommunstyrelsens ordförande.

Uddevalla kommun äger marken och delar av kajområdet på denna plats är avspärrat på grund av skredrisk. För att Exxon Mobils verksamhet med oljeförädling ska kunna fortsätta på samma plats behöver ny kaj byggas och skredsäkring genomföras.

I den avsiktsförklaring som nu tagits fram mellan Uddevalla kommun och Exxon Mobil ingår att Uddevalla kommun bekostar skredsäkring av området, och att Exxon Mobil bygger ny kaj. Parterna är också överens om att ett nytt 20-årigt arrendeavtal ska tecknas, detta kommer att träda i kraft då gällande avtal löper ut 2022. I avsiktsförklaringen ingår även att kommunen har rätt att bygga en strandpromenad utmed strandlinjen i markområdet.

- Vi från kommunen är mycket glada över denna överenskommelse som innebär att Exxon Mobil kan stanna och utvecklas på nuvarande plats, säger Christer Hasslebäck, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunfullmäktige godkände avsiktsförklaringen 13 november.

- För att vår verksamhet ska kunna fortsätta i nuvarande form måste ny kaj byggas. Vi är mycket nöjda med att denna avsiktsförklaring ger oss möjlighet att stanna kvar i Uddevalla och därmed säkra jobben för vår personal under lång tid framöver, säger Riku Heinonen, fabrikschef Exxon Mobil.

Uddevalla kommun ska nu utse projektledare som tillsammans med representanter från Exxon Mobil ska ta fram en tidplan för det kommande arbetet. En del i arbetet är att ansöka om tillstånd från mark- och miljödomstolen för skredsäkrande åtgärder som kommer att genomföras i vatten.