Nu ska nya planer tas fram med målet fossilfritt Uddevalla 2030

Minskad energianvändning och övergång till förnybara energikällor är viktigt för att minska utsläpp av växthusgaser. Kommunen behöver också utreda vilka anpassningar som behöver göras för att minska sårbarhet vid klimatförändringar. Nu ska en ny energi- och klimatplan samt en klimatanpassningsplan tas fram i kommunen med målet fossilfritt Uddevalla 2030.

En ny energi- och klimatplan samt en klimatanpassningsplan ska nu arbetas fram i kommunen.

Energi och klimat hänger ihop och kommunen behöver ta fram två olika planer för att hantera de utmaningar kommunen står inför.

En ny energiplan behövs för att möta lagkrav, och den inarbetas i den nya klimatplanen. I kommunens strategiska plan står även att en hållbar miljömässig utveckling kräver en minskad klimatpåverkan och en kraftfull miljöpolitik med målsättningen att Uddevalla ska vara fossilfritt 2030. Viktiga åtgärder är minskad energianvändning och övergång till förnybara energikällor.

- Ju tidigare vi kommer igång med klimatarbetet, desto mindre behöver vi göra. Vi har arbetat med de här frågorna i många år i kommunen, men i och med de här planerna och framförallt det praktiska arbetet som planerna kommer att medföra, så intensifierar vi det arbetet, säger Jarmo Uusitalo, förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunen står också inför utmaningar när det gäller den klimatförändring som redan pågår och som inte kan förhindras i framtiden. Redan idag kan extrema väderhändelser påverka verksamheter och funktioner i kommunen negativt. En klimatanpassningsplan ska tas fram för att kartlägga risker och ta fram åtgärder för klimatanpassning samt prioritera åtgärderna.

Kommunfullmäktige beslutade igår onsdag att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en energi- och klimatplan, samt en klimatanpassningsplan för Uddevalla kommun. Båda planerna berör Uddevalla kommun som organisation, de kommunala bolagen samt Uddevalla som geografiskt område.

Se kommunfullmäktiges webbsändning i efterhand

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00