Uddevalla kommuns preliminära resultat för 2019 är +9 mkr

Det preliminära resultatet för 2019 är något bättre än det budgeterade resultatet på 3 mkr. Trots engångskostnader för pensioner och projektering på Windingsborgstomten klaras budgeten för året. Tack vare att samtliga nämnder redovisar bättre resultat jämfört med budgeten kan ett positivt resultat redovisas.

Sedlar

Foto: Riksbanken

Nämnderna redovisar ett sammanlagt resultat på +61 mkr, vilket är bättre än tidigare prognoser under året. Större poster som påverkat resultatet i övrigt är bland annat engångskostnader för pensioner som belastat resultatet med -45 mkr. Ökade kostnader för försörjningsstöd har belastat den centrala budgeten med -18 mkr.

Nämnderna +61 mkr jämfört med budget

Samtliga nämnder visar överskott gentemot budget. Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 15 mkr. Kostnadsutvecklingen har bromsats och är på en betydligt lägre nivå än tidigare år. Volymutvecklingen är lägre än förväntat och inom gymnasieskolan är externa elever färre. Socialnämndens överskott mot budget är 25 mkr. Sedan tidigare har socialnämnden påbörjat ett stort arbete med att vidta åtgärder utifrån tidigare års underskott. Verksamheterna har under året arbetat med flertalet åtgärder som är anledningen till det förbättrade resultatet. Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 6 mkr. Överskottet består bland annat av genomförda effektiviseringar, återhållsamhet samt medel för verksamhet på Källdalsskolan som ännu inte har startat. Kommunstyrelsens överskott uppgår till 13 mkr. En stor del av avvikelsen beror på vakanta tjänster och återhållsamhet vilket också varit som ett led i kommande besparingar.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott på 1,7 mkr och kommunfullmäktige redovisar 0,7 mkr i överskott.

Högre finansnetto men sämre utfall av skatt och generella statsbidrag

Finansnettot är 7 mkr bättre jämfört med budget. Det beror framförallt på en återbäring från Kommuninvest med 6 mkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag blev 1 mkr sämre än budget.

Investeringar

Investeringsutgifterna uppgår totalt till 546 mkr för året. Aktivitetsparken Oljeberget invigdes under sommaren. Fortsatt byggande av Källdalsskolan samt Söndagsvägens och Sundstrands förskolor har pågått under året och samtliga förväntas stå färdiga under 2020. Vidare pågår ombyggnation av Ramnerödskolan för att rymma elever från förskoleklass upp till nionde klass. Övriga större investeringar under året är bland annat för kajförstärkningar samt underhåll av befintliga fastigheter är andra större utgifter under året.

Pressmeddelande Pdf, 155.5 kB. »

För mer information kontakta gärna kommunalråd Christer Hasslebäck, telefon 0522-69 61 01, e-post christer.hassleback@uddevalla.se, eller ekonomichef Bengt Adolfsson, telefon 0522 - 69 60 15, e-post bengt.adolfsson@uddevalla.se