Hamnens flytt västerut

I Uddevalla pågår ett långsiktigt strategiskt arbete som handlar om att flytta delar av hamnens verksamhet västerut. Kommunen och hamnen arbetar tillsammans för att kunna skapa nya företagsetableringar genom att förbereda för ett nytt industriområde på Fröland till förmån för att öppna upp inre hamnen för bostäder, handel och nya mötesplatser.

Uddevalla hamn, Badö.

- Uddevalla är en stad på frammarsch. Den geografiska platsen, markytorna kring hamnen, de tre transportsätten järnväg, väg och sjöfart utgör ett nav av förutsättningar som skapar ett naturligt logistiskt drömläge för de företag som vill etablera sig i Västsverige, säger Peter Larsson som är kommundirektör.

Inre hamnen har stor potential och ett fantastiskt läge som kommunen vill fylla med bostäder, handel och nya mötesplatser. Men området har också en historisk problematik som vi måste komma till rätta med. Vi måste ta hand om vår gemensamma livsmiljö och sanera marken från föroreningar så att också kommande generationer kan leva och bo i Uddevalla.

Att utveckla området mellan Bäve/Badö och Fröland är en plan som kommunen arbetat för i flera år. Hösten 2019 tog kommunstyrelsen beslut i riktning att fortsätta utvecklingsarbetet samt starta en styrgrupp för det gemensamma arbetet som konkretiserar vad som ska ske inom området och när.

Strategi

Avveckling Badö
Hamnen och övriga verksamheter ska successivt lämna Badö och flytta till Sörvik och Fröland, närmre farleden. Badö ska i framtiden öppnas upp för allmänheten i syfte att låta staden växa västerut genom handel, bostäder och nya mötesplatser.

Områdesproblematik: Vid Badö finns förorenad mark, marksättning, skred- och översvämningsrisk. Området har en rasad kaj, utdömda kajer, magasin med stora brister och järnvägsspår på instabil mark som behöver åtgärdas eller få ändrat användningsområde.

Vidareutveckling Sörvik
Uddevalla hamn vill vidareutveckla sin verksamhet vid Sörvik. De ser nya affärsmöjligheter genom att skapa ett logistikcentrum med smarta godsflöden till och från hamnen. Sörvik är ett stort område som kan användas på ett mer effektivt sätt.

Områdesproblematik: Järnvägsanslutningen mellan Uddevalla bangård och Sörvik behöver ses över i sin helhet. Idag går järnvägen in vid en rangerbangård (harpa) på Badö, vidare mellan Kasenabbevägen och Kynningsrud, över ett lågt markområde med instabil mark.

Utveckling Fröland
Redan idag så förbereds ett industriområde på västra delen av frölandsområdet. Så snart bergtäkten är avvecklad och överlämnad kan kommunen starta arbetet med att förbereda mark, bygga vägar, VA, energi, fiber och belysning på området. Uddevalla hamn har redan en stor kaj och viss verksamhet vid Frölandskajen och de vill utveckla godstrafiken här eftersom området redan lockar stora intressenter som är i behov av det vattennära hamnläget.

Områdesproblematik: Kommunen har idag inte möjlighet att finansiera ett järnvägsspår ut till Fröland. Det kommunen kan göra är att justera befintliga spårreservat för att möjliggöra en framtida utbyggnad om tex nyetablerade företag i området skull vilja göra den investeringen.