Samråd om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Samfälligheten Jordfalls grundvattentäkt

Jordfall samfällighetsförening samt några fastigheter i Kolvik försörjs idag med grundvatten genom uttag ur tre bergborrade brunnar på fastigheten Kolvik 1:17. Uddevalla kommun har nu, som fastställande myndighet, för avsikt att fastställa vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för samfällighetens grundvattentäkt.

Fastighetsägare, myndigheter, berörda organisationer och ledningsägare bereds härmed tillfälle till information och att yttra sig i ärendet.

Samrådsperioden pågår fram till 27 februari 2020.

Skriftliga synpunkter på det föreslagna vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna lämnas via mail till: samhallsbyggnad@uddevalla.se

Eller via brev:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
Peter Jonasson
451 81 Uddevalla

Mer information »

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00