Skansberget ska rustas upp och bli tryggare

Under våren startar ett långsiktigt arbete för att rusta upp Skansberget. Det tätortsnära området ska bli öppnare, tryggare och mer tillgängligt. I maj startar arbetet som beräknas pågå in på nästa år.

Stefan Björling, Anders Löfström, Sofia Stengavel och Lennart Andersson står intill dammen på Skansberget.

Stefan Björling, Anders Löfström, Sofia Stengavel och Lennart Andersson är några av de delaktiga i upprustningen av Skansberget.

- Skansberget har stans bästa utsikt över centrum och Byfjordens inlopp, och är det viktigaste stadsberget. Det är ett populärt rekreationsområde som många besöker, så det känns jätteroligt att vi kommer igång med upprustningen nu i vår, säger Stefan Björling, centrumsamordnare.

Upprustningen av Skansberget omfattar

  • Bättre och mer omfattande belysning, utbyte av armaturer. Även själva berget och den höga skorstenen ska få effektbelysning.
  • Röjning av sly. Området kommer att bli mer öppet och de större träden kommer att friställas.
  • Ny asfaltering av befintliga vägar och stigar.
  • Upprustning av bänkar.
  • Klottersanering på berget.
  • Nya informationsskyltar om Skansbergets historia ska sättas upp, de gamla tas bort. Platsen har en månghundraårig historia.
  • Två nya stenkonstverk av Agneta Stening ska sättas upp väster om dammen. Skulpturerna heter Vila och Rörelse.
  • Insektshotell ska placeras ut för att öka den biologiska mångfalden.

Skansberget är kulturminnesskyddat på grund av sina skansar. Kommunen har sökt och fått 35 000 kronor från länsstyrelsen till vård och tillgängliggörande av värdefull kulturmiljö, som ett bidrag till den omfattande upprustningen.

Mer information om Skansberget

En av vägarna på Skansberget som ska asfalteras

En av vägarna på Skansberget som ska asfalteras. Runtom ska även sly röjas.